Viser arkivet for stikkord korrupsjon

Rødt utestenges fra partilederdebatten

RØDT UTESTENGT FRA PARTILEDERDEBATTEN
Nå hører jeg på partilederdebatten fra Arendeal på NRK og savner Rødt i panelet. Vi i Rødt betaler lisensen på linje med andre.
NRK er en statseid institusjon og plikter å følge demokratiske spilleregler. NRK skal være et talerør for mangfoldet i samfunnet og er finansiert gjennom lisensen som du og jeg betaler. Er ikke vi som sympatiserer med og stemmer Rødt en del av mangfoldet ? Vi betaler jo lisensen på lik linje med andre.
Som kunder av varer og tjenester kan vi i de aller fleste sammenhenger nekte å betale for varene og tjenestene hvis ikke disse dekker våre krav. Og som medlemmer i organisasjoner kan vi droppe å betale medlemskontingenten hvis organisasjonen ikke fyller våre behov. Men dette gjelder ikke i vårt kundeforhold til NRK.
Som kjent blir Rødt utestengt da partiet ikke har representanter på Stortinget og ligger for lavt på meningsmålingene. Jeg minner om at Rødt har 3 representanter i bystyret i Oslo og er godt representert mange steder i landet.
En ekstra utfordring for Rødt er at partiet har ingen rike tanter og onkler som kunne støtte oss i valgkampen. FRP og Høyre får millioner i valgkampstøtte fra sine rike milliardærvenner. Fagforbundets valgkampbudsjett var på 16 millioner og ga valgkampstøtte til AP, SV og Senterpartiet. Rødt fikk ingen støtte. Dette vet NRK som støtter de store og svikter de små. Og da er det ekstra vanskelig å forstå at en statseid institusjon som skal opptre nøytralt knebler ytringsfriheten for noen grupperinger.
Når dette er sagt vil jeg rose Akers avis som er så flinke til å ivareta mangfoldet i Groruddalen. Her slipper alle til fra ytterste høyre til ytterste venstre, fra barn til eldre, fra alle tros- og kirkesamfunn, fra alle organisasjoner og institusjoner m.m. NRK har noe å lære fra Akers avis. Som mangeårig abonnent betaler jeg mitt årlige abonnement med stor glede.
Min oppfordring : støtt Rødt facebooksiden « Vi som krever at NRK tar med Rødt i partilederdebatten og Valgomaten !
Gunn Pound
Medlem i Rødt

FRP-pisken mot sykemeldte

FRP-PISKEN MOT SYKEMELDTE ARBEIDSTAKERE
«Nå må sykemeldte arbeidstakere med depresjoner ta seg sammen». Carl I.Hagen svinger igjen med FRP-pisken. Systemet for sykemeldinger må strammes inn. For nå bør folk som blir syke straffes økonomisk.
Dette avslører uvitenhet og fordommer mot psykiske lidelser som er en av våre største helseutfordringer. Og det vitner også om manglende kunnskaper om norsk arbeidsliv som stadig brutaliseres mer og mer. Ikke nok med at sykemeldingssystemet skal strammes inn. Vi får også en ny arbeidsmiljølov som tillater midlertidige ansettelser som betyr mer utrygghet og uforutsigbarhet som bidrar til redusert helse. Arbeidslivet med stadig nye omorganiseringer og nedbemanninger har splittet opp gode og trygge arbeidsmiljøer og bidratt til frustrasjon og utrygghet blant mange arbeidstakere. Arbeidstakernes innflytelse og rettigheter på arbeidsplassen blir stadig mer og mer svekket.
21% av norske arbeidstakere blir sykemeldt grunnet dårlig arbeidsmiljø og ledelse. 20% av langtidssykemeldte opplyser at konflikt med kolleger, mobbing og omstilling er hovedårsaken til sykefraværet. Udugelige ledere som i få tilfeller sparkes blir belønnet med fete fallskjermer og nye jobber. Arbeidstakere som lider under dette betaler ofte prisen i form av langtidssykemeldinger, redusert fysisk og psykisk helse og varig utestengelse fra arbeidslivet.
Partiene på høyresiden legger ensidig skylda på folk som blir syke og utbrente. Istedenfor å bruke pisken mot folk som blir syke bør man bruke ressursene på å skape et arbeidsliv som fremmer helse og forebygger sykdom.
Når dette er sagt, spør jeg. Når skal pisken brukes mot den svarte økonomien som er verdsatt til rundt 420 milliarder i året ? Og når skal pisken brukes mot bedrifter og selskaper som årlig unndrar 150 milliarder i skatter og avgifter i Norge ? Og når skal pisken brukes mot utflagging, korrupsjon og skatteparadiser ?
Til høsten er det valg og min oppfordring til deg og meg er å gi en stemme til partiet som står på arbeidstakernes side. Jeg stemmer Rødt.
Gunn Pound
Haugenstua

APs tilpasning av egne lojale medlemmer og tilhengere? i styre og stell? ...

Nok en gang har kritisk journalstikk avslørt APs konkrete styring og innstilling av egne lojale personer innen styre og stell. Det er nesten som like etter krigen da det ble sterkt vektlagt og gitt førende preferanser om søkere kunne si at de hadde vært lojale medlemmer siden før krigen! Dette er således bare en fortsettelse av den meget store forskjellsbehandling som har blitt dette partiets varemerke og innstilling! Dette er virkelig en skammelig opptreden og virkelig et udemokratisk sinnelag som her presenteres! At det i tillegg er meget uheldig – sier jo seg selv! Og det blir vanskelig for en ny regjering å håndtere den innvirkning det vil ha når de tar over!
Jf
Justisdepartementet fortsetter stolleken Stortinget ba dem stoppe
.
Fikk beskjed om å endre kulturen, men 13 av 17 nye sjefer er hentet fra egne rekker.
Utnevner sine egne:

Hentet utenfra:
• Advokat Jostein Haug Solberg ble i juni i år utnevnt til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet.
• Spesialrådgiver Kjetil Skogrand ble i april i år utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet. Han kom fra fra Forsvarsdepartementet, men jobbet i Justis i 2009.

Rekruttert internt:
I 2013:
• Arnulf Tverberg utnevnet til avdelingsdirektør i lovavdelingenen, som han allerede jobbet i.
• Unni Gunnes utnevnet til ekspedisjonssjef i kriminalomsorgsavdelingen, som hun fram til det var avdelingsdirektør for.
• Hege Johansen utnevnt til avdelingsdirektør i rednings- og beredskapsavdelingen. Var konstituert i samme stilling.
• Håvard Bekkelund utnevnt til ekspedisjonssjef i sivilavdelingen, som han fram til det hadde vært administrerende direktør i.
• Øistein Knudsen jr. utnevnt ekspedisjonssjef i sikkerhetsavdelingen. Kom fra stillingen som direktør i krisestøtteenheten i samme departement.
• Tine Berg Floater utnevnt til seksjonssjef i Dokumentasjonssenteret. Kom fra stillingen som seksjonsleder i Riksarkivet.
• Malin Soltvedt Nossum utnevnt til direktør for Krisestøtteenheten. Kom fra stilling som fagdirektør ved Statsministerens kontor.

I 2012:
• Bente Johanne Kraugerud ble avdelingsdirektør i plan- og administrasjonsavdelingen. Kom fra stilling som avdelingsdirektør i samme avdeling. (utnevnt to ganger – i to ulike avdelingsdirektørstillinger i samme avdeling).
• Bente Johanne Kraugerud ble avdelingsdirektør i planavdelingen. Kom fra stillingen som prosjektleder i sivilavdelingen.
• Anne Kristin Herse utnevnt til assisterende departementsråd. Var ekspedisjonssjef i Sivilavdelingen.
• Tor Saglie utnevnt til departementsråd. Var konstituert i stillingen.
• Jan-Erik Sandlie utnevnt til avdelingsdirektør kriminalomsorgsavdelingen. Var prosjektleder i samme avdeling.
• Thor Arne Aass ble beordret over fra tillingen som ekspedisjonssjef i innvandringsavdelingen til ekspedisjonssjef i politiavdelingen. Det skjedde samtidig som Terje Skjeggestad kom tilbake til sin gamle sjefsjobb i innvandringsavdelingen, etter at åremålet hans i UNE var utløpt. Skjeggestad hadde hatt permisjon fra stillingen som sjef for innvandringsavdelingen.
• Birgitte Ege ble avdelingsdirektør i politiavdelingen. Kom fra stillingen som avdelingsdirektør i innvandringsavdelingen.

(Dagbladet): Justisdepartementet har fått hard kritikk i kjølvannet av 22. juli-terroren og i de påfølgende granskingene.

Departementet detaljstyrte Politidirektoratet, og beredskapsarbeidet var for tilfeldig, ifølge Gjørv-kommisjonen. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité konkluderte med at noe må gjøres med ledelseskulturen og at for mange ledere har blitt rekruttert internt.

- Fryser kultur
– Det er en praksis som fryser kultur og som i liten grad fører til endringer i ledelseskultur. Komiteen har merket seg at justis- og beredskapsminister Grete Faremo langt på vei var enig i at det rekrutteres for få ledere utenfra, konkluderte komiteen i august 2012, og ba departementet endre praksisen.

Men hva skjedde så?

I 2012 og 2013 er 13 av 17 nye sjefer hentet internt (se faktaboks).

16 av de 17 stillingene har vært utlyst offentlig, og det har vært om lag 200 søkere eksterne søkere totalt. Den eneste utlysningen uten eksterne søkere, var til stillingen som avdelingsdirektør til lovavdelingen.

Rekrutteringsbyråer
Som svar på spørsmål om hvorfor så mange av de nye sjefene er hentet internt, skriver departementet i en mail:

«Departementet har vært svært bevisste på å tiltrekke seg de beste kandidatene til lederstillinger, både eksterne og interne. For å få de best kvalifiserte kandidatene bruker vi offentlig kunngjøring og i større grad enn tidligere også rekrutteringsbyråer.

Bruken av byråer skal sikre mange gode søkere og mest mulig objektiv vurdering av kandidatene. Kjennskap til offentlig forvaltning og kunnskap om fagfeltet vil alltid også være relevante momenter ved vurdering av søkerne sammen med utdanning, erfaring og personlig egnethet».

Kom tilbake
Blant de «nye» er Terje Skjeggestad, som kom tilbake til sin jobb som leder av innvandringsavdelingen, etter permisjon for å være sjef i Utlendingsnemnda.

- Det er tydelig at Faremo ikke synes dette er et problem når hun fortsetter å rekruttere lederne internt. Når de gjør det på denne måten, kommer det ikke inn noen med nye tanker og ideer, sier Venstre-leder Trine Skei Grande, som er medlem i kontroll- og konstitusjonskomitéen.

- Liten forståelse
– Faremo viser liten forståelse for hva det vil si å endre en kultur. Det må gjøres ovenfra og lederne må da gå foran, sier Venstre-lederen.

Frp’s Anders Anundsen, som leder komitéen, reagerer også.

- Jeg synes det er underlig at de ikke er mer bevisste på dette. Når så godt som alle ledere hentes internt, blir det vanskelig å tenke nytt. Det er ingen som kommer med et utenfra-blikk, sier Anundsen til Dagbladet.

De to eneste som har kommet utenfra, er advokat Jostein Haug Solberg, som er blitt avdelingsdirektør i sivilavdelingen, og spesialrådgiver Kjetil Skogrand, som er blitt avdelingsdirektør i sikkerhetsavdelingen. Skogrand kom fra Forsvarsdepartementet og jobbet i justisdepartementet i 2009.

Statssekretær: – De beste
Statssekretær Kristin Bergersen (Ap) mener de har funnet de best kvalifiserte til alle stillingene.

«Vi er så heldig å ha meget godt kvalifiserte og interne søkere til lederstillinger i departementet. De beste lederne er de som er i stand til å tenke nytt og bidra til å endre virksomheten. Samtidig er det viktig at de evner å videreføre alt det gode ved måten Justis- og beredskapsdepartementet tar vare på sitt viktige samfunnsoppdrag», skriver hun i en e-post til Dagbladet.

Kritikk
Justisdepartementet har fått hard medfart granskningene etter 22. juli-terroren. 22. juli-kommisjonen mente departementets målstyring av politiet førte til at det er blitt brukt for mye ressurser på det som kan måles, mens beredskapen og samfunnsmessige viktige oppgaver ble nedprioritert.

Tidligere polititopper har fortalt at de slet med uklar rollefordeling, for mange prosjekter, lite penger og lav bemanning.

Da Grete Faremo tok over som justisminister, fikk departementet navnet Justis- og beredskapsdepartementet.

Det er senere kommet kritikk fra enkelte i departementet om at det nå er for mye ressurser som brukes til beredskap og for lite til de klassiske justisoppgavene.

Departementet har fått store midler for å gjøre noe med kulturen og ledelsen.

Nok en gang om regjeringens helsereform og ventelistetriksing!!! ....

Denne gang kommer det reaksjoner på regjeringens talltriksing fra innen helsereformen fra selve Riksrevisjonen! Det er bare til å gi seg over når man ser endeløse og håpløse bortforklaringer fra regjeringstalsmenn som forsøker ytre seg om noe irregulært – som selvsagt igjen viser de nok en gang har store forklaringsproblemer og driver kun med ansvarsfraskrivelser! Slike kan man selsagt ikke stole på – og de bør snarest skiftes ut ved høstens stortingsvalg! Jf sakset fra Aftenposten -

Mener Regjeringen har legalisert ventelistetriksing

I juni endret Regjeringen loven slik at den nærmer seg praksisen som i dag beskyldes for å være ventelistetriksing.

Aftenposten skriver tirsdag om hvordan Akershus universitetssykehus (Ahus) har endret fristene til pasientene på en måte som Riksrevisjonen mener er ulovlig.

Helseombudet kaller det for manipulering av ventetidene.

Kritikere mener ny lov gjør ulovlig praksis lovlig

Loven som Riksrevisjonen mener er blitt brutt, ble endret av Regjeringen i juni i år. Loven trer i kraft tidligst 1. januar 2015.

Den nye loven innebærere endringer nettopp på de områdene som sykehusene blir beskyldt for å trikse med.

I dag må sykehusene vurdere pasientenes helsetilstand når de får en henvisning. Hvis henvisningen ikke er god nok, må sykehuset undersøke pasienten eller samle inn ytterligere opplysninger fra fastlegen.

I den nye loven slipper sykehusene dette. Med den er det bare henvisningen som skal vurderes.

- Regjeringen svikter venteliste-pasientene

- Den politiske styringen av situasjonen ved Ahus har vært ute av kontroll, mener Øyvind Korsberg (Frp).
I tillegg står det i den nye loven at tidspunktet for når sykehusene skal registerere pasientenes frister som oppfylt, kan være enten utredning eller behandling. I den gamle loven ble denne fristen omtalt som behandling.

Kritikere mener at dette vil legalisere det som omtales som triksing – nemlig at sykehusene i stor grad oppfyller pasientenes frister ved utredning i stedet for behandling.

«Lovforslaget innebærer et klart tilbakeskritt for pasientene når det gjelder å oppnå og få rask utredning og tidspunkt for krav på behandling», skriver blant annet førsteamanuensis ved Diakon Høgskole, Olav Molven, i en kritisk artikkel.

- Ingen er tjent med mange ulike tolkninger

Robin Kåss, statssekretær i Helsedepartementet, er ikke enig i dette:

- Jeg mener loven innebærer forenklinger, og jeg mener det er et gode. Det ingen som er tjent med at det er så mange ulike tolkninger og praktiseringer av et og samme regelverk. Samtidig lovfester vi at pasienter skal få raskere tilbakemelding og at alle skal få en frist å forholde seg til. Både henvisende lege og sykehusene får et økt ansvar for å bidra til et godt pasientforløp, , sier Kåss til Aftenposten

- Kritikerne mener dere flytter loven mot praksisen som sykehusene i dag praktiserer?

- Det er riktig at lovverket blir mer i tråd med praksis, og det mener jeg er et gode – at det juridiske lovverket stemmer overens med det som praktiseres av legene.

Praktiseringen som Riksrevisjonen mener er i strid med loven, er blitt praktisert ved flere sykehus i lengre tid.

På spørsmål om ikke Regjeringen burde ha ryddet opp slik at sykehusene faktisk følger dagens lov, svarer Kåss:

- Det er det vi nå gjør med den nye loven. Det går ikke an å si det på en tydeligere måte enn å fremme en proposisjon for Stortinget, som nå er vedtatt, og med få unntak enstemmig sluttet seg til.

- Men burde dere ikke sørget for at dagens lovverk følges?

- Det er det vi har gjort. Og det at viktige institusjoner som sykehus, Riksrevisjonen, Fylkesmenn og departementet har ulike tolkninger av samme lov, viser hvor uklar loven har vært, sier Kåss.

Vil ikke vurdere Ahus

På Ortopedisk avdeling på Ahus regnes nesten alle pasientene som såkalt «uavklarte». Det betyr at pasientens tilstand er uklar og at legene ikke helt vet hva man skal gjøre med ham. Utredning kan derfor regnes som starten på et behandlingsforløp.

Ordningen med pasientansvarlig lege på norske sykehus, har ikke fungert.
Riksrevisjonen mener at pasientene ifølge dagens lov i hovedsak bør være avklarte pasienter som får fristen registrert som oppfylt først når behandlingen starter.

På spørsmål om det kan være tvil om praksisen ved Ahus er i strid med dagens lov, svarer statssekretær Kåss:

- Jeg skal ikke gå inn å vurdere praksisen ved et enkelt sykehus. Det er ledelsen og styret på sykehuset som er ansvar for å holde seg innenfor lovverket. Så er det selvfølgelig Fylkesmannen som skal følge opp at reglene følges.

- Er det ikke deres jobb å rydde opp?

- Vi har ryddet opp ved at vi har gjennomført omfattende lovendringer og presiseringer, sier Kåss.

AP vil høyst sannsynlig øke skattebyrden for norske velgere!!! ...

Det er meget bemerkelsesverdig at det kun for tiden er SV som løfter litt på dynen for nye økte skatteløfter fra den bestående regjering av AP og de R/G! Det ser ikke ut til at AP hverken har ryggrad eller redelighet nok til å komme fram med de virkelige realitetene som vil skje om de skulle vinne fram ved høstens stortingsvalg! Heldigvis for det norske folk ser det ut til at løftebrudd og tilsørte valgløfter er så grundig avslørt – at det kun er en bitteliten teoretisk mulighet for slikt resultat!
Jf sakset fra Dagbladet -

Høyre og Frp tror Ap vil øke skattene
.
Tror ikke på Aps løfter om ikke å øke skattene.

Høyre og Fremskrittspartiet tror ikke på Arbeiderpartiets løfter om ikke å øke skattene. Høyres Nikolai Astrup spår skattesmell dersom de rødgrønne går av med seieren i høstens stortingsvalg.

- Får Norge en borgerlig regjering til høsten, går skattene ned. Med fortsatt rødgrønn regjering er det stor sannsynlighet for at de går opp, sier Astrup til Klassekampen.

Han mener det er helt usikkert hva de rødgrønne selv vil gjøre med skattenivået. Han har sett seg lei på at Ap kritiserer opposisjonspartiene for å være uklare om hvilke skatter som skal kuttes. Astrup peker på flere signaler som tilsier skatteøkning ved rødgrønn valgseier. SV har lansert en ny skatt på finanstransaksjoner, tidligere har Aps partisekretær Raymond Johansen uttalt at skattenivået bør økes, med 2017 som mulig starttidspunkt. Dessuten har Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg varslet nye endringer i selskapsskatten, uten å konkretisere hvilke skatter som skal økes. - Det er ingen tvil om at de rødgrønne egentlig ønsker å øke skattene, men de forsøker å skape inntrykk av det motsatte, sier Astrup. Også Frps skattepolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde sier det ligger an til skatteøkning med de rødgrønne ved roret de neste fire årene. Og SV-leder Audun Lysbakken gir dem litt rett. Han sier partiet har et enkelt skatteløfte der dagens skattenivå beholdes, men med en skatteøkning på ni milliarder kroner fra finansnæringen. - Hvis Astrup har tenkt å skremme velgerne med det, ønsker jeg ham lykke til. Jeg tror ingen i Norge blir livredde av å tenke på høyere skatt for finansbransjen, sier Lysbakken.

(NTB)

Svineinfluensa, vaksine, testing, GSK, Folkehelseinstituttet , NPE og familien Stoltenberg! ...

Det har blitt skrevet mange artikler om den massive svineinfluensavaksineringen som ble foretatt i 2009 med de svært alf\vorlige bivirknigene bl a narkolepsi til barn og eldre som viste seg med noe effekt i tiden etter vaksinasjonene. Dette er en svært alvorlig bivirkning som varer livet ut med svært vanskelige sosiale og medisinske effekter for den som blir rammet! Folkehelseinstituttet viser til at denne medisinen ble godt klinisk testet! Det viser seg imidlertid at dette ikke er helt sant – og det er i legekretser reist sterke innvendinger bl a i Tidsskrift for Den norske Legeforening – jf flg
sakset herfra – jf – Om vaksinetestene og Folkehelseinstituttet -

Brev til redaktøren

Vaksinasjon mot svineinfluensa 2009

C Haug 

Direktør Geir Stene-Larsen i Folkehelseinstituttet hevder i Tidsskriftet nr. 7/2012 at svineinfluensavaksinen Pandemrix var klinisk testet og at min påstand i en lederartikkel i Tidsskriftet nr. 5/2012 om at den ikke var klinisk testet derfor er feil (1, 2). Jeg burde naturligvis ha uttrykt meg annerledes, for «ikke klinisk testet» er et svært upresist begrep. Jeg burde i stedet ha skrevet «ikke tilstrekkelig klinisk testet». Og ganske særlig ikke tilstrekkelig klinisk testet til å anbefale vaksinering av hele den norske befolkning. Det er poenget.

Mye kan kalles klinisk testing av et legemiddel: Alt fra de aller tidligste små forsøk på mennesker – gjerne utført av legemiddelprodusenten selv – for å se om legemid-let er farlig, dvs. har hyppige og alvorlige bivirkninger (fase 1-studier), til omfattende studier som veier effekt mot bivirkninger av både alvorlig og mindre alvorlig grad (fase 3-studier). Vanligvis er solide fase 3-studier et minimumskrav for å få et legemiddel godkjent av legemiddelmyndighetene. Og fordi heller ikke disse studiene er i stand til å plukke opp sjeldne, men alvorlige bivirkninger, krever legemiddelmyndighetene stadig oftere systematiske oppfølgingsstudier (fase 4-studier). Altså mer enn ordinær bivirkningsrapportering.

Hvordan man veier potensiell effekt av et legemiddel mot potensielle bivirkninger, avhenger av den pasientgruppen legemidlet skal brukes på. For alvorlig syke pasienter med få behandlingsalternativer aksepteres selv ganske alvorlige bivirkninger hvis det er en mulighet for effekt. For en frisk befolkning som står overfor en sykdom som er ufarlig for de aller fleste, må det være svært god dokumentasjon av effekt for at man skal kunne akseptere noen bivirkninger – hyppige eller sjeldne – overhodet.

Stene-Larsen og Folkehelseinstituttet hevder at vaksinen var klinisk «godt nok» testet, selv om man først og fremst hadde testet en liknende vaksine mot et annet virus – nemlig fugleinfluensaviruset H5N1. Men responsen på selve viruset er jo avgjørende for både virkninger og bivirkninger av vaksiner, så studiene av vaksinen mot fugleinfluensa hadde begrenset direkte overføringsverdi til svineinfluensa.

Stene-Larsen skriver at Folkehelseinstituttet utsatte beslutningen om å anbefale svineinfluensavaksinen til alle «helt til 23.10. 2009» fordi «denne datoen hadde vi trygghet for at Pandemrix ikke ga hyppige, alvorlige bivirkninger». Her er en logisk brist. Når man skal anbefale en vaksine til hele den friske befolkningen og man vet at sykdommen er ufarlig for de aller fleste, er det ikke tilstrekkelig at vaksinen ikke gir «hyppige, alvorlige bivirkninger» – altså er farlig. Man må også være tilstrekkelig sikker på at effekten er så god at den oppveier risikoen for de sjeldne, men alvorlige bivirkninger som vanligvis oppstår, dessverre også for denne vaksinen.

Litteratur

1. Stene-Larsen G. Vaksinasjon mot pandemisk influensa 2009. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 786-7.
2. Haug C. Hva visste de, og når visste de det? Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 505.

Dette viser at det norske folk ble ført noe bak lyset den gang!

GSK og Familien Stoltenberg -

Det har tidliger blitt hevdet at familien Stoltenberg hadde store aksjeinteresser i firmaet GSK. Dette er et meget alvorlig forhold som bør komme på bordet. At Folkehelseinstituttet brukte hundrevis av millioner til innkjøp av en farlig vaksine fra et firma som deres egen direktør Camilla Stoltenberg og hennes familie selv hadde store aksjeposter i – bør grundig undersøkes og komme på bordet! Et annet firm Baxter kunne også levere en vaksine – men ble selvsagt ikke valgt! Så hva ligger bak her?Thprvald Stoltenberg ble selv i sin tid meget sint på spørsmål om dette fra en journalist! Så hva ligger bak her?

NPE og erstatning. Det er noe som virkelig skurrer når så få får erstatning for bivirkninger etter svineinfluensavaksineringen! Dette bør revurderes og ettergås – og de som ikke fikk godkjent erstatning bør få nye egne advokater til å bistå! Her kan ligge svært avgjørende og grunnleggende forskjellsbehandling til grunn!?

Skal norske gjeldsutsatte kommuner dekke opp APs dyre valgløfter???

Norske kommuner som sliter med kostbar drift, ofte underskudd, dyr kort- og langsiktig gjeld som til stadighet rammer nye krav og behov fra sine innbyggere – skal nå gjeldssette seg ytterligere for at dyre valgløfter fra APs ledertrio med Stoltenberg, Støre og Giske skal oppfattes som spesielt gunstig for norske velgere. Sannheten er nok som Gunnar Stavrum i Nettavisen så treffende kaller det i sin blogg – og som jeg også er hjertens enig i jf

Valgflesk for 20 milliarder

Er det ansvarlig å la kommunene låne 20 milliarder kroner og skyve regningen foran seg?

Det er 75 dager igjen til valget, og uroen over lave galluptall plager åpenbart den sittende rødgrønne regjeringen.

De har ennå ikke vind i seilene, og tiden frem til valget begynner å renne ut.

I går hasteinnkalte statsmininster Jens Stoltenberg, helsemininster Jonas Gahr Støre og næringsminister Trond Giske til en pressekonferanse for å fortelle om en storstilt satsing på sykehus og skole.

Les saken: Jens vil ruste opp 1000 skolebygg

Etter åtte år med flertallsregjeringen vil altså Ap-trioen nå plutselig pusse opp skolene.

Men skolebyggene er ikke statens oppgave – men kommunenes.

Arbeiderpartiets topptrio lover altså noe som andre skal holde.

Det minner om SV-leder Kristin Halvorsens brutte løfte om full barnehagedekning (som også er kommunenes oppgave).

Les også om andre garantier: Like lange ventelister to år etter «kreftgarantien»

Les også denne bloggen: Stoltenbergs svakeste kort

Samtidig som Jens Stoltenberg plutselig vil bruke 20 milliarder kroner på å pusse opp skolebygg, advarer han i Dagens Næringsliv mot andre partiers pengebruk.

Nå er det ikke nok at Fremskrittspartiet aksepterer å holde seg under handlingsregelens grense på maksimalt å bruke 4 prosent av Oljefondet – helst må pengebruken ned mot tre prosent, mener Stoltenberg nå.

- Å ligge vesentlig høyere enn tre prosent vil lett være uansvarlig, sier Stoltenberg til Dagens Næringsliv.

Han vil altså bruke 20 nye milliarder kroner med en hånd – og egenhendig omdefinere handlingsregelen med den andre.

Det virker smått desperat.

Eller er det slik at handlingsregelen betyr det som Jens Stoltenberg til enhver tid mener er riktig oljepengebruk?

Tilbake til gårsdagens utspill om å bruke 20 milliarder kroner på oppussing av skolebygg.

Det Ap-trioen konkret vil gjøre er å utvide en ordning med åtte års rentefrihet gjennom Husbanken for kommunene.

Her kan du lese om ordningen: Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg

I praksis betyr det at kommunene skal få låne 20 milliarder kroner i Husbanken og skyve regningen foran seg.

De første åtte årene går sikkert greit, men så vil både renter og avdrag velte inn.

Det er ikke noe galt i å pusse opp skolebygg, men norske kommuner er allerede forgjeldet.

Siden slutten av 90-tallet har kommunenes gjeld økt fra drøyt 100 milliarder kroner til 400 milliarder kroner.

Er det ansvarlig å gi de samme kommunene rentefrihet i noen år, slik at de kan ta opp ytterligere 20 milliarder kroner i gjeld?

Uansett er det langt frem før gårsdagens valgkamp-pressekonferanse får noen virkning.

Først skal forslaget om å utvide Husbankens ordning gjennom i Stortinget.

Så må kommunene budsjettere og planlegge skoleoppussingen.

Det vil i beste fall ta mange år før den storstilte planen om 1000 nyoppussede skolebygg blir virkelig.

PS: I valgkampen for 2005 lovet statsmininsterkandidat Jens Stoltenberg at regjeringen ville sørge for å fylle alle norske svømmebasseng.

Etter den tid er enda flere bassenger blitt tømt.

Nå forklarer Arbeiderpartiet at det ikke var snakk om et politisk løfte – men en valgkampplakat.

- Det var en valgkampplakat vi hadde i 2005. Det er ikke et løfte vi har gitt i programmene våre fra Soria Moria-erklæringer, sier statssekretær i Kulturdepartementet, Mina Gerhardsen, til NRK.

Les saken: 300 norske basseng er uten vann

- De siste 10-15 årene har det blitt lagt ned rundt 300 bassenger. Situasjonen var prekær allerede i 2005, og den er kanskje overprekær nå. De bassengene som fortsatt har vann i seg er så gamle og utslitte at det er fryktelig dyrt å drifte dem, sier president i Norges Svømmeforbund, Per Rune Eknes, til NRK.

De fleste svømmebassengene er også en kommunal oppgave, så valgkampløfter til et stortingsvalg er null verdt.

Omtrent like forpliktende som å love oppussing av 1000 skoler ved å åpne for at kommunene låner 20 milliarder kroner ekstra og skyver regningen foran seg.

Godt det snart er valg.

SAS, Et forsøk på korrupsjon?

SAS kjøper 12 nye fly fra Airbus for ca 20 milliarder.
Dette skjer samtidig som SAS er til gransking fra EU / EØS om tilskuddet fra eierne for bare få måneder siden var en fordekt subsidiering. I konkurranse øyemed skal de mye til for å se at dette tilskuddet var noe annet enn et fordekt subsidie opplegg.
Dette forsterker seg når nå SAS kan gå ut og kjøpe fly for 20 milliarder.
På den annen side kan kjøpet også sees på som en avlat i form av å kjøpe fly fra Airbus i et forsøk på at eierne av Airbus går inn for at SAS ikke skal forfølges / straffes for å ha mottatt statlige subsidier.

Hva har egentlig AP og Stoltenberg å skjule???

Det har kommet flere artikler og informasjon som virkelig leder til alvorlige spørsmål om forholdet innad i AP og ledende tillitsmenn samt embetsfolk hadde til gamle Sovjet under den kalde krigen!
Det er mer enn rimelig grunn til å anta at Treholdt ble den utpekte syndebukken fra AP som ble tatt og straffet for sine nære forbindelser med Sovjetiske tjenestemenn for utlevering av dokumenter og informasjon. Mitrokhin-files viser til at det var langt flere overløpere og informanter blant ledende AP-politikere og tillitsmenn enn det som tidligere har kommet fram – og det er både litt rystende og spesielt å oppleve at det har blitt lagt effektivt lokk på disse forhold fra norske myndigheter under den sittende regjering – med retur av Stasi-arkiver fra norske forhold til at det blir lagt lokk med stor taushet i tillegg på faktiske forhold en burde fått nærmere kjennskap til i Norge. Det er grunn til å spørre om hvorfor det er så grunnleggende viktig å spare disse nålevende virksomme AP-politikerne hva de egentlig drev på med og informerte om til Sovjetiske myndigheter! Det vil iallfall vitne om hvor stor hederlig omtanke de egentlig viste Norge som sitt hjemland! Spesielt interessant med forholdet til nordområdene som AP spesielt er meget opptatt av og som det forhandles om i disse tider – ikke sant???

- Jf sakset fra Dagbladet i 2011 -
Skal ha oversikt over hele det norske spionnettet
Den britiske historikeren Christopher Andrews kan ikke offentliggjøre informasjonen fordi den er hemmeligstemplet.

MENER TREHOLT GA SVÆRT MYE MATERIALE: Den britiske historikeren Christopher Andrew skriver at KGB hadde tilgang til svært mye materiale, blant annet fra UD.

HADDE ANSVARET FOR NORDOMRÅDENE OG NORGE: Juri Andropov, lederen av KGB, har selv skrevet mange av dokumentene om Norge i KGBs arkiv. Nordområdene ble sett på som svært viktige for sovjetrusserne. Foto: WIKIMEDIA

HOPPET AV: Tidligere sjef for KGB i London, Oleg Gordievsij, skal ha fått tatt med seg alt som var mulig å ta med av opplysninger fra at av KGBs direktorater da han hoppet av. Her var det mye informasjon om nordområdene og Norge. Foto: AP/Dennis Cook

MENER NORSK ETTERETNING KUNNE STOPPE SENSITIV INFO: Historiker Olav Riste (til venstre). Her er han sammen med Arnfinn Moland, som han ga ut boka Strengt hemmelig sammen med. Foto: NTB-foto: Knut Fjeldstad

I går kunne Dagbladet avsløre at en spionbok som skulle komme på begynnelsen av 2000-tallet, skal ha blitt stoppet av en krets AP-folk i samarbeid med norsk etterretningstjeneste. Grunnen skal være at boka inneholdt navn på norske politikere og byråkrater som ble karakterisert som spioner for Sovjet.

Den britiske historikeren Christopher Andrew skrev boka sammen med KGB-avhopperen Vasilij Miktrokhin, som tok med seg store deler av KGBs sentrale arkiv da han hoppet av til Vesten. De to har gitt ut flere bøker sammen, men den varslede boka om Skandinavia har aldri kommet.

Dagbladet har ikke fått tak i Christopher Andrew.

Har antakelig oversikt over det norske spionnettet

Mitrokhin er ikke den eneste KGB-avhopperen Andrew har samarbeidet med.

I 1990 hevdet tidligere KGB-general Oleg Kalugin i et sovjetisk tv-intervju at KGB-avhopper Oleg Gordievskij tok med seg alt som var mulig å ta med av opplysninger fra at av KGBs direktorater. Disse opplysningen har den britiske historikeren Christopher Andrew tilgang til, på lik linje med opplysningene fra det hemmelige Mitrokhin-arkivet.

Andrew har trolig oversikt over det meste av det KGB hadde om Norge og norske spioner. Mange kontakter ble arkivført uten at de hadde gjort noe ulovlig. Men det er på det rene at det finnes agenter som aldri er blitt kjent for offentligheten. Etter krigen er 30 – 40 nordmenn dømt for spionasje.

Skriver mye om Norge

Andrew har lenge hatt en interesse for Norge. Sammen med Oleg Gordievskij, skrev han i 1992 boken «More Instructions from the Centre: Top Secret Files on KGB Global Operations 1975-1985». Andrew bruker mye av plassen i boka til Norge og nordområdene.

Ved hjelp av primærdokumenter fra KBG hevder Andrew at han kan vise at Arne Treholt gav KGB en mengde informasjon om Arktisk og nordområdene og at KGB var svært frustrerte da Treholt ble ansatt ved FN i New York. Informasjonen tørket da opp.

Andrew skriver også at KGB-kontoret som hadde ansvaret for å analysere nordområdene klaget fælt over mange på informasjon året etter at Treholt ble arrestert og krevde at kontoret måtte skjerpe seg. Året før arrestasjonen hadde de ingen klager.

Full tilgang til UD-info

I februar 1978 viser primærkildene som Andrews offentliggjorde oversatt fra russisk i 1992, at KGB hadde full tilgang til UD-informasjon om Arktisk.

Det såkalte «Senteret» i KGB sendte 20. april 1978 dokumentet klassifisert som «Top Secret» til vestlige KGB-stasjoner. Det var fullt av informasjon om vestlige og norske synspunkt om Arktisk.

Dokumentet hadde tittelen «Om de vestlige lands aktiviteter i Arktisk».

Det viser at Sovjet håpet å spille Norge ut mot resten av NATO og ble avsluttet med at alle måtte gjøre sitt beste for fortsatt å finne etterretningsinformasjon i nordområdene. Blant annet siterte «Senteret» dokument som visste at USA og andre makter presset på for at Norge skulle gi deres oljeselskaper tilgang til Arktisk. «Vi må bruke alle metoder for å opprettholde våre fysiske tilstedeværelse og juridiske rettigheter i Arktisk», skrev KGBs «Senter», sitert av Andrew.

Juri Andropov, lederen av KGB og senere leder og generalsekretær i Sovjetunion, tok selv ansvaret for Arktisk og nordområdene og skrev flere av hoveddokumentene som finnes i arkivet. Andropov hadde ansvaret for å overvåke etterretningsarbeidet nordområdene, herunder Norge, hevder Andrew og Gordojevski.

Videre viser skrivet fra «Senteret» at de vestlige maktene, særlig USA, slet med å overbevise Norge og UD om at NATO ville være mer interessert i å beskytte Norge om vestlige oljeselskaper fikk tilgang til Barentshavet. USA hevdet også at en slik politikk ville tjene Norge i forhandlingene med Sovjet, skrev KGB.

- Kan stoppe uønsket informasjon

- Kunne norsk etterretning stoppe sensitiv informasjon britisk etterretning satt på?

- Om det skulle være grunnlag for å stoppe den, det er et juridisk spørsmål jeg ikke har spesiell kompetanse til å svare på. Men en ville aldri tillate at ting blir offentlige som de helst ikke vil at skal bli offentliggjort. Norge kan også si nei til dette. Samarbeidet er selvsagt nært, i kontraspionasjen må man nødvendigvis jobbe tett sammen over landegrensene. Dette har også satt sitt preg på Andrews bok om MI5, det er mange elementer der som han ikke har kunnet offentliggjøre, sier Olav Riste, historikeren som blant annet har skrevet boka «Strengt hemmelig. Norsk etterretningstjeneste 1945—1970» og vært leder av Institutt for forsvarsstudier.

- Er det mange norske spioner vi aldri har hørt om?

- Det er ikke usannsynlig. Det er alltid et spørsmål om navnene som forekommer i KGBs arkiver er reelle agenter eller om det dreier seg om folk de hadde en viss kontakt med, sier Riste.

- Hvorfor ses mye av denne gamle informasjonen fortsatt på som sensitiv?

- Mange er døde, men ikke alle. Og alle har familie og barn som man gjerne vil beskytte, sier Riste.

Anerkjent historiker

- Mitrokhins notater er generelt sett verdifulle. Det er gitt ut flere bøker basert på hans avskrift av KGB-arkivet. Christopher Andrew er en veldig solid historiker når det gjelder spionasje og Sovjet. Han har arbeidet nært sammen med Miktrokhin med disse bøkene, sier Olav Riste.

Olav Riste kjenner ikke til Andrew og Mitrokhins planlagte bok om Skandinavia.

- Men jeg har merket meg at den første boka de ga ut basert på Mitrokhin-arkivet inneholdt merkelig lite om Norge og norske forhold, sier Riste.

Norge - den siste sovjetstaten ifølge Expressen i Sverige ...

En av Sveriges største aviser viser til en blogg og innlegg fra en svensk kommentator/lederskribent har med innlegg om at Norge er den siste europeiske sovjetstaten! Ikke særlig flatterende for den norske selvoppfattelsen som det suverent beste landet å bo i m m!? Jf flg sakset fra Nettavisen i dag -

- Norge er den siste sovjetstaten

- Snart blir det mangel på ost, «ha ha». Det fortjener dere, alle tullete nordmenn, skriver blogger, Eric Erfors i svenske Expressen.
- Nå må Sverige og EU faktisk slutte å dilte etter oljedopede og borskjemte nordmenn, skriver Erfors, journalist og blogger i svenske Expressen, på sin Expressen-blogg.
I bloggposten påpeker han regjeringens endringer i tollvernet for matvarer, som skjedde ved årsskiftet.

LES HELE BLOGGEN HER: SVERIGE OCH EU MÅSTE SLUTA DALTA MED NORGE

Regjeringen, med landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum i spissen, gjorde om tollsatsene fra krone- til prosentkontroll.
Årsaken til dette er å hindre utenlandske matvarer i å bli så billige at de kan utkonkurrere norskproduserte varer. Dette slår Erfors ned på og mener Norge holder for mye av sine goder for seg selv.
- Norge «sjokkhøynet» et antall tollsatser for å forsøke å beskytte sitt allerede subsidierte landbruk, skriver Erfors som også er politisk analytiker.
En av matvarene som hadde en spesielt økende toll var harde oster, som økte til 277 prosent.
- Når det gjelder okse-, geit- og sauekjøtt, har vårt gamle broderland hisset opp tollene til astronomiske nivåer, mellom 344 og 429 prosent, står det på bloggen.
- Rabiate motstandere
Landbruksministeren er medlem av Senterpartiet.
- Senterpartiet er rabiate motstandere av EU og har til og med sendt over politikerne til Island i kampanjen mot islendingenes EU planer, skriver Erfors.
- Norge har med EØS-avtalen en verdifull inngangsbillett til EUs indre marked. Men Senterpartiet er også motstandere av denne frie handelsavtalen,
Partileder og kommunalminister, Liv Signe Navarsete, mener det er “realistisk” at Norge forlater EØS-avtalen. Liv Signe Navarsete er leder for Senterpartiet. Hun ønsker Norge ut av EØS-avtalen.

- Vårt primærstandpunkt og langsiktige mål om å melde Norge ut av EØS ligger fast. Men den politiske situasjonen gjør at spørsmålet ikke er modent for å bli satt på spissen, sier Sp-lederen.
Erfors mener svenskene viser respekt for Navarsetes ønske om å tekke Norge ut av EØS-avtalen.
- Ja visst, kjære nordmenn, dere er selvfølgelig velkomne til å isolere dere fra omverdenen og låse dere inn i en hytte på Hardangerfjorden. Vi svensker har full respekt for deres nasjonale suverenitet, skriver Erfors.

Eric Erfors er lederskribent. Han kaller Norge for den siste Sovjetstat.

Tollkrig
Erfors forklarer at dersom Norge skulle trekke seg ut av samarbeidet med EU, ville regningen på uteblitte eksportgevinster bli så høy at det fører til lavere skatteinntekter og høyere velferdsregninger. Som da må hentes ut fra oljefondet.
- Å kjære Norge, nå som dere har startet denne tollkrigen kan dere ikke utelukke at EU vil slå tilbake med nye anti-dumping tollsatser på laks, skriver Erfors.

Bloggeren står fast ved sitt merkenavn på Norge.
- Sannheten er at Norge i dag også vinner VM i landbrukssubsidier. OECD-statistikken viser at den gjennomsnittlige støtten fra EU ligger på 23 prosent, mens en norsk bonde får 60 prosent av sine inntekter fra staten. Snakk om Sovjetstat, skriver Erfors.
Som en konsekvens av dette har Norge den dyreste maten i Europa.
- En tollsats på kjøtt på 429 prosent er en virkelig elendig Norgeshistorie.
- Jens Stoltenberg vil ha tilgang til EUs indre marked, samtidig som han sjokkhever tollene. Den her norske fripassasjementaliteten er dypt støtende, og Fredrik Reinfeldt burde ta en alvorlig lunsjsamtale med Jens Stoltenberg. Uten noen norsk laks på tallerkenen. Vi svensker lo godt da de norske tollene på smør som forstyrret mange i Norge, julen for et år siden. Snart blir det mangel på ost, «ha ha». Det fortjener dere, alle tullete nordmenn, skriver Erfors.

Ny brakmåling for Høyre i januar - AP taper terreng ...

Igjen en brakmåling for Høyre og opposisjonen – og nok et ekstremt dårlig resultat for AP og de R/G i ny meningsmåling! Det er bekymringsfullt at en regjering med så dårlig oppslutning hos det norske folk sitter i styringsposisjon i det norske storting! Jf fra TV2 Nyhetene -

Aldri tidligere i moderne tid har partiet hatt en så høy oppslutning.

21. januar 2013 kl. 03.34, oppdatert 21. januar 2013 kl. 08.47 | kommentarer |

Det er i Aftenpostens partibarometer for januar at Høyre går fram med 5,4 prosentpoeng og havner på rekordoppslutningen. Hadde det vært valg i dag, ville antall Høyre-mandater på Stortinget økt fra 30 til 76. Det er bare ni mandater for lite til å få flertall på egen hånd.

Sjekk alle tallene fra målingen

– 40 prosent er et uvirkelig høyt tall. Da vi fikk 38 i en måling i Aftenposten i september, tenkte jeg at det var i overkant av det vi kunne håpe på, sier partileder Erna Solberg.

Hun mener oppslutningen først og fremst viser et ønske fra det norske folk om regjeringsskifte til høsten.

På målingen, som er utført av Respons Analyse, går Arbeiderpartiet tilbake med 1,7 prosentpoeng til 26,5 prosent. Også kollegene i den rødgrønne regjeringen går tilbake. SV befinner seg fremdeles under sperregrensen med en oppslutning på 3,8 prosent (-0,2) og Senterpartiet havner også under sperregrensen med sine 3,6 prosent (tilbake 1 prosentpoeng).

Senterpartiet ville bare fått partileder Liv SIgne Navarsete på Stortinget, mens SV bare ville kommet inn med Heikki Holmås fra Oslo.

Fremskrittspartiet går tilbake 2,3 prosentpoeng til 10,7 prosents oppslutning, mens Venstre går fram med 0,6 prosentpoeng og havner på 6 prosents oppslutning. (©TV 2/NTB)

Januarstart horribilis for AP og de RG ...

Nok en meningsmåling hvor velgerne gruser AP og de R/G for sine løftebrudd og ansvarsfraskrivelser! Jf
SV starter valgåret 2013 under sperregrensen på TNS Gallups måling for TV 2. Partiet får 3,6 prosent, og SV-leder Audun Lysbakken mangler vel 2.000 stemmer på å komme inn på Stortinget fra Hordaland. Høyre er landets største parti for sjette måned på rad med 32,2 prosent, mens Arbeiderpartiet får 29,2. Fremskrittspartiet går mest frem fra desember til 16,8. De to partiene på høyresiden har dermed flertall med 87 mandater, mot de rødgrønnes 63. Samlet har opposisjonen 106 mandater åtte måneder før valget. KrF gjør sin andre sterke måling på rad og er fjerde størst. Venstre får mest tilbake, og ligger like over sperregrensen.Hverken rødt eller De Grønne ligger an til stortingsplass.

Korrupsjonsproblemer i norske kommuner ... egentlig overrasket???

Det har i den siste tiden vært nasjonale oppslag om korrupsjonsproblemer i norske kommuner og i forvaltningen av våre fellesgoder. Er det grunn til å være egentlig så overrasket? Det er jo så altfor velkjent at enkeltpersoner og firmaer får spesialbehandling og store fordeler i forhold til menigmann i mange sammenhenger innen saksbehandling og forvaltning i kommuner. Så kan en spørre seg om hvordan de tilkommer slike fordeler? Ofte er det svært så for andre usynlige ekstrafordeler som ligger tilgrunn som gratis feriereiser for den ansatte med familie, ekstra flott brennevin m m til jul, gaver til bursdager og andre anledninger o l. I en kjent sammenheng som Vannverk-saken i Skedsmo ble slike ekstragoder velkjent som tilkom enkelte ansatte og styremedlemmer fra kommune og politisk styringsverk – men hva med alle andre sammenhenger som ikke blir avslørt f eks spesielt i byggesaker hvor enkelte firmaer overhodet ikke har problemer med å få gjennomført byggesaker hvor meningmann nektes tilsvarende o l??? Hva med ryktet som gikk i sin tid at det ikke var uten grunn at de fleste ansatte kjørte dieselbiler som ble fylt på kommunens eget anlegg osv. Det er derfor helt klart at den kommunale revisjon har få muligheter om noen uten at noen innad i systemet sier fra og varsler om slike forhold – og det er nok ikke alltid greit å få seg til å varsle om dette heller da man normalt ikke blir trodd og dessuten utsettes for trakasserier og trusler. Dette har jo vært gjennomgangstonen i slike saker – at varslere blir tatt og de egentlig skyldige går fri! Det skjer nok dessverre altfor mange ganger – da det er så mange gode rykter å forsvare for de ansatt og ikke minst kommunene selv for ikke å få avslørt at man har utilstrekkelige rutiner for normal sikker og god drift! Jeg har selv altfor mange ganger sett at det er varskeren som tas og ikke de egentlig skyldige – og det selv om det sies at varslere er lovbeskyttet og skal tas vare på! Det er tomme ord og løfter – for det blir de overhodet ikke! Varslere skal om de tør varsle være meget sterke – og ha et sikkerhetsnett som er minst like sterkt som de som er skyldige i korrupsjonen og som rotter seg sammen – og ofte med ledelsen som også får ting å skjule!
Men les artikkelen fra kommunal rapport om dette – meget lesverdig; jf
.
.Korrupsjon handler om ledelse og åpenhet
Ansvaret for å få bukt med korrupsjon i norske kommuner starter hos rådmannen, ordføreren og særlig styrelederen.

Det er ikke ført noen bevis for at nordmenn er utstyrt med gener som gjør oss mer etiske enn andreNoen ganger dukker saker opp helt ut av intet. Slik er det med debatten om korrupsjon i Kommune-Norge, som NRK har hatt en massiv dekning av de siste dagene. Sakene har vært kjemisk frie for nyheter, men det voldsomme omfanget har i det minste ført til at ordføreren i Vefsn endelig har skjønt at det er lurt å politianmelde en ansatt som er mistenkt for økonomisk utroskap.

Norge er ifølge Transparency International verdens sjuende minst korrupte land. Det skyldes antakelig flere ting, ikke minst godt utviklet demokrati og i teorien mye åpenhet om forvaltningens gjøren og laden. I tillegg er det en klar tendens til at høyere velstand motvirker en del korrupsjon.

Men mye vil ha mer, og det er selvsagt helt naivt å tro at alle tilfeller av korrupsjon i norske kommuner, har ført til påtale og domfellelse. Det finnes nok av grådighet her i landet, det er ikke ført noen bevis for at nordmenn er utstyrt med gener som gjør oss mer etiske enn andre.

Når kommunesektoren behandler over 400 milliarder kroner i løpet av ett år, er det klart at det finnes en rekke muligheter for å begå korrupte handlinger.

Det viktigste du som kommunal leder kan gjøre for å redusere faren for å bli utsatt for korrupsjon, er å gå foran – sette spørsmålene på dagsorden, være tydelig i alle sammenhenger og ikke minst la forsøk på korrupsjon eller misligheter få alvorlige konsekvenser.

Revisjonen er ikke etterforskere
Det kan virke som om mange kommunerevisjoner tror deres jobb er å være etterforskere. Når det oppdages et mistenkelig forhold i en kommune, for eksempel gjennom en revisjon, kan det ikke være slik at kommunen skal være helt sikker på at noe kriminelt har foregått, før vedkommende blir anmeldt.

I vårt demokratiske system med maktfordeling har vi nemlig politiet og påtalemyndigheten som skal undersøke det spørsmålet. Mistenkelige forhold bør derfor som prinsipp anmeldes til politiet, som får vurdere om det som har skjedd beviselig er straffbart eller ikke.

Det vil også gi et klart signal til leverandører og andre som av og til prøver å tilby et badekar, en asfaltert oppkjørsel eller andre private vennetjenester i bytte mot en offentlig kontrakt: Opptre ryddig. Prøver du på noe tull, vil vi si ifra.

Transparency International Norge sier i en kommentar til Kommunal-Rapport.no i går at forsøk på korrupsjon skal varsles, for eksempel til rådmannen eller ledergruppa i kommunen. Det er vel og bra. Men hvis den lokale entreprenøren bruker slike metoder overfor kommunen, hvilke metoder bruker ikke vedkommende overfor andre kunder? En kommuneledelse som får kjennskap til slike forsøk, plikter etter mitt syn å melde fra til rett myndighet – politiet.

Derfor er det også bra at NRKs massive korrupsjonsdekning har ført til at saken i Vefsn blir politianmeldt.

Åpenhet er korrupsjonens største fiende
Det aller beste midlet for å bekjempe korrupsjon, er åpenhet. Det gjelder ikke minst i kommunale selskaper, der vi dessverre ser en rekke eksempler på styreledere og daglige ledere som prøver hardt å unngå innsyn i hvordan de disponerer dine og mine skattepenger.

Man kan hevde at det ikke er tilfeldig at fjorårets største korrupsjonsskandale kommer innen samferdselsselskapene i Oslo. Som Kommunal-Rapport.no selv har fått erfare det siste året, er disse selskapene ekstremt opptatt av hemmelighold – og de kjemper i flere tilfeller aktivt mot innsyn.

Dette konglomeratet av selskaper framstår som et klassisk eksempel på dårlig kommunal ledelse. Kommuneledelsen toer sine hender siden selskapene er organisert som aksjeselskaper, og selskapsledelsen har liten interesse for demokratiske prinsipper som meroffentlighet.

Det er umulig å stadfeste at skandalene i Unibuss spesifikt skyldes at man er forelsket i hemmelighold. Men slik mistro til åpenhet er et åpenbart rødt flagg når man skal se etter forhold som kan legge til rette for misligheter og korrupsjon. Vi får håpe for kommunesektorens del at færrest mulig tar etter.

ANNUS HORRIBILIS FOR AP OG DE R/G I 2012 ...

I meningsmåling etter meningsmåling har AP og de R/G måttet erkjenne at de er i klart mindretall med tillit hos den norske befolkning av mange grunner! I tillegg har det vært skandaler med misbruk av mindreårige innen AP – og med store oppslag også om misbruk av maktposisjoner til å ansette venner og bekjente innen parti og fra LO på annen måte til fete styreposisjoner uten møteplikt overhodet samt også tildelinger av økonomisk støtte fra statlige midler og fonds til alskens formål. Det er altså i tillegg et annus inhabilis for denne regjeringen som ikke har hatt tilsvarende opplegg i historisk tid – og glimrende beskrevet i følgende artikkel fra Dagens Næringliv – vel verdt å lese! Jf

Annus Inhabilis Ledere er gjerne av den oppfatning at de selv er gode til å vurdere sin habilitet. Det er de ofte ikke.

I mars trakk barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken seg fra regjeringen. Begrunnelsen han ga var at han burde ha erklært seg inhabil da departementet bevilget fire millioner kroner til Reformsenteret for menn, drevet av Lysbakkens nære venn. Like etter seilte Tschudi-saken opp, der UD i 2008 bevilget seks millioner kroner til et senter ledet av utenriksminister Jonas Gahr Støres barndomsvenn Felix Tschudi.

Statsminister Jens Stoltenberg støttet Gahr Støre offentlig. «Den store forskjellen her er jo at Jonas Gahr Støre vurderte sin egen habilitet og kom til at han ikke var inhabil. Når det gjelder Audun Lysbakken, var det hans egen vurdering at han var klart inhabil,» sa Stoltenberg. Juridisk har Stoltenberg sitt på det tørre. Likevel blir dette for enkelt. For er folk egentlig istand til selv å vurdere om de er habile?

Filosof og forsker ved Handelshøyskolen BI, Øyvind Kvalnes, ga nylig ut boken «Habilitet,» og mener at det er de ofte ikke.

Tvert om er sjefer ofte så travle at spørsmål om habilitet fort kan gli inn i en blindsone. Og blindheten som oppstår er gjerne dobbel: «jeg kan være blind for egen inhabilitet, og blind for denne blindheten,» skriver Kvalnes.

I forvaltningsloven heter det at en saksbehandler er inhabil hvis utfallet av saken kan innebære «særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har nær personlig tilknytning til.» Topp-politikere som er i tvil om sin habilitet, kan få den vurdert juridisk av lovavdelingen i justisdepartementet. Men de som er blinde for blindheten kommer ikke så langt som til å spørre. Den høyst menneskelige tilbøyeligheten til ikke alltid å se hvordan man selv blir påvirket av personlige bindinger, kan bli ytterligere forsterket av makt. Mektige personer har en lei tendens til å snevre inn ytringsfriheten rundt seg, bevisst eller ubevisst. Å påpeke for sin leder at her har du kanskje et for nært forhold til en av aktørene, kan fort oppfattes som en kritikk av hans dømmekraft. For at medarbeidere skal påta seg den risikoen må ytringsmiljøet være inviterende og trygt.

Kvalnes trekker frem to sjefsvarianter det kan være ekstra vanskelig å si fra til. Den ene er å hun som ikke er synderlig interessert i innspill og korreksjoner, og som sitter på makt til å gjøre jobblivet ubehagelig. Den andre er den utpreget erfarne og flinke. Her er det lett å tenke at «hun vet vel hva hun gjør, kanskje er det jeg som har feil magefølelse her.»

Les også Olsø endret styreprotokollen: – Endringene var avklart
19.12.2012 – 21:20

Rune Olsø endret utkastet til protokoll fra styremøtet der han ble foreslått, men ikke ansatt, som Entra-sjef. Det var klarert med styreleder, sier han.
Da næringsminister Trond Giskes nære venn Rune Olsø i vår ble konstituert som direktør i statseide Entra, fastslo lovavdelingen at det ikke gjorde Giske inhabil i alle spørsmål som gjaldt Entra, bare i saker som gjaldt Olsø direkte. Giske unnlot innledningsvis å oppnevne en settestatsråd, noe som gjorde forholdet mellom Giske og Olsø til et hett tema igjen i september da Olsø ble fast ansatt som administrerende direktør mot styreleder Siri Hatlen og et mindretalls vilje.

En beslutningstager kan føle seg svært så sikker på at han greier å ta objektive avgjørelser selv om en sak involverer en venn. Dette kan være riktig eller feil. Men muligheten for dobbel blindhet er ikke eneste grunn til at ledere ikke bør overlates til seg selv i vurderingen. Habilitetsreglene er nemlig ikke bare ment å skulle sikre at de objektivt beste beslutningene fattes. De er også til for å bevare den nødvendige tilliten til tjenestemenn og politikere, og «beskytte dem mot at det sås tvil om deres troverdighet». Hvordan omverdenen oppfatter en politikers troverdighet blir aldri noe han har full kontroll over. Det var derfor Støre muligens pådro seg en unødig stor ripe i lakken ved å tviholde på at det var riktig av ham å ikke ha bedt justisdepartementet vurdere hans habilitet i Tschudi-saken.

Habilitetsvurderinger kan kanskje oppleves som plunder og heft i en travel hverdag. Ofte vil de være verdt strevet.

Les også: Giske foreslo venn etter at styrekandidatene var plukket ut

LOs sure, kalde julegaver og hule dobbeltmoral i denne søte juletid ...

Nok en gang virkelig griner og lyser dobbelmoral mot en med informasjonen om at 40-60 personer må gå fra Sparebank1 Oslo og Akershus – hvor LO sitter med egen stor eierposisjon på 10% og med selvsagt egen styrerepresentasjon og stor innflytelse. Litt av en kald og sur julegave fra HR-avdelingen i Sparebank 1 som er kjent for sin meget hårdhendte behandling av egne ansatte som skal ut av virksomheten. LOs store innflytelse og makt er det her ingen som snakker høyt om – for det er selvsagt den rå kapitalens virkelige krefter som nå benyttes som følge av de store feilsatsinger med tap i mange hundremillionersklassen som Sparebank 1 må ta i Sparebank 1 Markets og ikke minst i UNISON – et lite forsikringsselskap med store tap som banken nå måtte redde!
Det er altså prisen og grunnen til at en ny stor runde med oppsigelser i den virksomheten hvor ansatte må betale tapet for økonomiske feilsatsinger fra disse lettvint-økonomene som styrer virksomheten med store lønninger og bonuspregede innsats. LOs representanter i styret med sine verv og ikke minst godt lønnede styreposisjon – så hører man selvsagt ikke heller noe om dette. Egeninteressen til LOs egne folk synes langt større enn rettighetene til de ansatte som skal ut!

Når en også tar i betraktning den diskusjonen som har vært om Roar Flåthens eget varaverv i Kongsberg Våpenfabrikk med full styregodtgjørelse på en million – uten selv å være tilstede på styremøter – ja da griner nok en gang hulheten, dobbeltmoralen og egeninteressen til LOs folk mot en – spesielt når de fra talerstol etter talerstol hevder at de virkelig står på for de som arbeider sine interesser og rettigheter? Er det virkelig grunn til å ta de alvorlig og stole egentlig på det? Jeg bare spør..?
Når det så gjelder sparebanken og dens ideele opphav – som i gamle dager var representanten for det etablerte, sunt økonomiske og gode i bygd og by – så har de nå virkelig endret karakter til større kalde og harde råkapitalistiske enheter – selv med LOs sterke innflytelse. Og dette har virkelig LOs egne lettvint-økonomer investert arbeidstakeres egne innbetalte kontingenter og fonds inn i – som nå drives med store feilinvesteringer og tap som i dette tilfelle i Sparebank 1? Er det da rart man ikke innser i LOs egne kretser – at egeninteressen til maktkoryfeene i LO som befester styrerepresentasjonen rundt om i statlige og private selskaper – er virkelig det som synes mestt fremtredende som egentlig reell drivkraft?
Men med varm omtanke til de 40-60 famiiene som nå har fått den sure og kalde meldingen om at de ikke har noe arbeid å gå til etter jul – så ønskes en så god jul de kan ha i en slik situasjon. Jeg ønsker virkelig ikke det samme til HR-avdelingen og lederne i Sparebank 1 og heller ikke til maktkoryfeene i LO – som har vist et annet sant og ekkelt ansikt!

AP ned 3,5% - ny kjempesmell og nedgang i ny måling ...

Nok en desembermåling viser en meget sterk og merkbar nedgang i popularitet for AP – som igjen klart bekrefter tendensen i alle målinger denne høsten som snart er over! Det blir nok en mager innledning for julefeiringen hos de R/G denne julen – eller sklir ribbe, ribbefett og akevitt like glatt ned som før i de R/Gs ganer??? Jf

Smell for Ap på ny måling

Ap går tilbake 3,5 prosentpoeng i desember, viser ny måling.

Arbeiderpartiet får seg en kraftig smell på desembermålingen i Vårt Land.

Partiet går tilbake 3,5 prosentpoeng til 28,4 prosent.

Samtidig fortsetter framgangen for Høyre. Partiet går fram 2,1 prosentpoeng til 29,1 prosent, og er dermed igjen størst.

På en god tredjeplass kommer Fremskrittspartiet, som vokser med 0,8 prosentpoeng til 18,9 prosent på Norstats desembermåling.

Også Sosialistisk Venstreparti sliter på målingen, og er igjen under sperregrensen med 3,8 prosent og et fall på 0,3. Senterpartiet går fram 1,5 og får 5,7 prosent.

Venstre får 4,4 prosent. Miljøpartiet De grønne har også mistet oppslutning, og får bare 0,8 prosent. Kristelig Folkeparti holder stillingen på 5,8 prosent.

Rødt får 1,9 prosent, og er dermed inne med ett mandat på Stortinget.

Høyre og Frp har flertall sammen med 87 mandater, og sentrumspartiene er ikke på vippen. De rødgrønne får 62.

Feilmarginen på målingen er mellom 1 og 3 prosent.

APs reelle oppsummering - en virkelig tragisk politisk høstsesjon ...

APs oppsummering av den politiske høstsesjon som reghjeringsparti må da være et meget klart alarmerende negativt merket resultat på bunnlinjen! I tråd med folks mening og oppfatning av APs vilje og evne til å lede an vårt land – så viser meningsmåling etter meningsmåling den helt klare tendens til at tilliten til dette partiet er på sterkt fallende kurs. Det er nå høringer på stortinget som også klart indikerer en umoral og en form for politisk korrupsjon som ikke har sitt sidestykke i moderne etterkrigspolitikk – og statsråd etter statsråd enten det er AP (Støre, Giske) og SV (Lysbakken ) som alle har gitt store pengemessige fordeler og posisjoner til venner/bekjente/eget ungdomsparti som er blitt godt avslørt i ettertid. I tillegg til de siste rettsaker om seksualpress og misbruk av unge jenter innen partiet! Nei – det viser det ikke egentlig står så bra til der i gården – ikke sant godtfolk???

Ap faller klart på ny måling
Arbeiderpartiet faller på ny desembermåling, mens Høyre suser videre oppover. Samtidig får de rødgrønne velferdsstryk. – Et varsku til Jens, mener Unio-leder.
Arbeiderpartiet får bare 29 prosents oppslutning. Høyre er dermed klart størst i målingen InFact har gjort for VG.

Sosialistisk Venstreparti sliter også. Til tross for en framgang på 0,4 prosentpoeng er ikke oppslutningen høyere enn 3,3 prosent og godt under sperregrensen for utjevningsmandater.

Heller ikke Senterpartiet har noen grunn til å juble. Partiet faller 0,5 prosentpoeng til 4,5 prosent.

– Det sterke fokuset på negative saker rundt kjente Ap-politikere kan ha sendt partiets velgere opp på gjerdet og bidratt til Aps nedgang, sier valgforsker og professor ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot til VG.

Marginal fremgang for FrP
Fremskrittspartiet får 13,3 prosent, opp 0,6. Kristelig Folkeparti har støtte fra 5,7 prosent av de spurte, fram 0,4. Venstre får 5,4 prosent, fram 0,3. Rødt får 1,5 prosent.

De rødgrønne partiene ville ha fått 62 mandater på Stortinget dersom målingen var valgresultat. Høyre, Frp, KrF og Venstre ville ha fått 106 mandater, mens Rødt ville fått én plass på tinget.

Det er kun Høyre og Venstre av stortingspartiene som får flere mandater enn de har i dag på denne målingen.

Feilmarginen på målingen er 2 prosentpoeng. Vel 2.000 personer er spurt i to separate undersøkelser 6. og 18. desember.

Velferdsstryk for de rødgrønne
Bare én av ti spurte mener at velferdstjenestene er blitt bedre under de rødgrønne, viser en annen fersk meningsmåling fra Respons, som er utført på oppdrag fra Unio, skriver Dagsavisen.

Den viser at folk flest har fått mindre tiltro til det offentlige under de rødgrønne.

26 prosent av de spurte svarer at de i løpet av de siste årene har fått mindre tro på at det offentlige leverer de tjenestene de har behov for. Bare 9 prosent har økt tro på at det offentlige leverer. 60 prosent sier de synes at dette er uendret.

Frp og Høyres velgere har minst tro på at det offentlige leverer. Her svarer henholdsvis 45 og 35 prosent at de har fått mindre tro på dette de siste årene.

Folkestad: – Et varsku til Jens
Men både blant Ap- og Sp-velgere – og LO-medlemmene – er det flere som har fått mindre tiltro til offentlige tjenester enn de som har fått større tro på det offentlige:

Unio-leder Anders Folkestad mener målingen er en advarsel for de rødgrønne og statsministeren.

– Tilliten til at det offentlige gir folk gode tjenester synker i befolkningen. Dette er et varsku til Jens Stoltenberg om han skal bli gjenvalgt, sier han til Dagsavisen.

AP og SV så desidert minst likt blant de R/G av velgerne ...

Et meget interessant resultat kom av en soørreundersøkelse blant vanlige velgere om hvilket parti de IKKE ovehrodcet ville stemme på! Resultatet gir ganske godt svar på tendensen som ogs¨å meningsmålingene ikke minst det siste året har gitt – og heller ikke overraskende nok kommer FrP
nederst på listen – selv om det ikke har gitt tilsvarende resuitat i meningsmålinger! Der har fortsatt de borgerlige klart og ubestridt flertall! Jensemann ser også ut til å ha problemer med seksuelle trakasseringer som pt rir AP meget følbart!!! Jf

Disse partiene vil folk ikke stemme på
Noen partier er mindre populære enn andre blant velgerne.

Mens det knapt er noen velgere som ikke kan tenke seg å stemme Høyre, er det svært mange velgere som aldri vil stemme Fremskrittspartiet eller SV.

Følg partibarometeret til tv2.no

Ikke for «folk flest»
Mens Fremskrittspartiet kaller seg partiet for «folk flest», viser en måling TNS Gallup har gjennomført for TV 2 i høst at det nettopp er Fremskrittspartiet som topper listen over partier folk ikke kan tenke seg å stemme på.

– Frp gir veldig tydelige svar på de debattene vi deltar i. Da kan folk gjøre seg opp en klar og tydelig mening, sier Frp-leder Siv Jensen til TV 2.

Hele 43,4 prosent av de som har en mening, kan aldri tenke seg å stemme på Fremskrittspartiet.

– Det betyr jo at nesten 60 prosent kan tenke seg å stemme på oss, skulle Frp gjøre et slikt valg skulle nok jubelen stått i taket hos oss, sier Frp-lederen.

Fløypartiet på motsatt side av politikken, Sosialistisk Venstreparti, kaprer andreplassen i kåringen. 24,6 prosent av velgerne som har en mening kan aldri tenke seg å stemme på Audun Lysbakken & co.

Til sammenligning er det 14,3 prosent som svarer at de aldri kan tenke seg å stemme Arbeiderpartiet.

Høyre skremmer få velgere
Høyre som denne høsten har satt flere rekorder på meningsmålingene, ser ut til å skremme langt færre velgere enn de to andre store partiene. Bare 1,9 prosent av de som har en mening svarer at de absolutt ikke kan tenke seg å stemme Høyre.

– Jeg er glad for at folk ikke misliker oss, sier Høyre-leder Erna Solberg.

– Men når nesten ingen sier de ikke kan tenke seg på stemme på Høyre, har dere blitt for runde i kantene?

– Nei, men vi har vist lenge at vi er annetvalget til veldig mange velgere, vi er faktisk det partiet flest har som annetvalg, selv så høyt som vi ligger på målingene nå. Vi har svar på mange av utfordringene fremover, sier Solberg.

Frp-leder Siv Jensen mener derimot at det er viktig å ta klare standpunkter, slik at velgerne kan ta stilling til hva partiene mener.

– Min oppfatning er at det å ha klare og tydelige svar gjør det enklere for folk å gjøre seg opp en mening, jeg synes det er mye bedre at folk er uenig med Frp enn at de ikke har en mening om Frp, sier Jensen.

Store kjønnsforskjeller
Bakgrunnstallene i målingen viser at det er langt flere kvinner enn menn som ikke kunne tenke seg å stemme Fremskrittspartiet.

På motsatt fløy er det nesten dobbelt så stor andel av mennene som svarer at de ikke kunne tenke seg å stemme SV, sammenlignet med andelen kvinner som ikke vil stemme på partiet.

Det er også litt flere menn enn kvinner som svarer at de ikke kunne tenke seg å stemme på Arbeiderpartiet.

Mens andelen unge som ikke kunne tenke seg å stemme Frp er høyere enn andelen eldre velgere som sier det samme, er det stikk motsatt for SV. Partiet er langt mindre aktuelt for velgerne over 60 år enn det er blant de unge.

Norge har politisk korrupsjon !

Kjører menigmann litt for fort eller feilparkerer vanker det bøter. Du må jo følge det som er vedtatt, du kan ikke forandre loven bare fordi du er deg. I det politiske liv er det ikke hvem du er men hvem du kjenner som er tingen. Har du partiboka den rette fargen – enda bedre Det er supert at den lille mann i gata alltid er taperen. Da ser vi at det nytter å ha partiboka i orden – og at den du kjenner er en viktig-Per. I noen tilfeller slipper du å flytte fra gård og grunn – det må naboen.

Se for deg en liten bygd med flere gårder. Myndighetene har stiplet ut en korridor der monstermaster skal gå. Men så kommer det frem at monstermastene kommer litt for nærmt naboens eiendom. Naboen liker selvsagt ikke dette. Han tenker – å ja, jeg har den rette partiboka i orden. Naboen går så til politikerne og viser partiboka – dere må flytte monstermastene bort fra min eiendom. Snipp snapp snute , du er ute. Du må flytte fra gård og grunn. Forvaltningslovens § 28, 2. ledd som omhandler klagebehandling i kommunen tas ikke til følge. Skulle tro at partiboka kom i første rekke.

Var det noen som så TV2 nyhetene om Senterpartiet og monstermastene. Hvordan de med partiboka i orden fikk flyttet mastene bort fra sin eiendom over til naboen, som igjen måtte flytte ?

Den rødgrønne-regjering blir bare verre og verre. Jeg trodde Entra-saken med Trond Giske – AP -var den siste men nå kommer Ola Borthen Moe opp på langsiden. Fy flate for en korrupt gjeng !

AP og de R/G vakler videre langt bak de borgerlige i novembermåling ...

Nok en meningsmåling i november viser at regjeringen bestående av AP og dce R/G fortsatt ligger langt bak de borgerlige i meningsmåling etter meningsmåling! Ikke bare er AP virkelig kraftig detronisert som det største partiet i Norge samt at SV dupper under og over sperregrensen som en full mann! Nå har også Sp virkelig tatt skade av den nåværende partileders ukritiske og ubeherskede temperament i tide og utide -og ligger nå et godt stykke under sperregrensen! Nei dette lover ikke godt for den sittende regjerings tillit hos det norske folk – for de borgerlige ligger fortsatt et godt stykke foran! Jf

Partileder Liv Signe Navarsete ville blitt eneste Sp-representant på Stortinget om målingen var valgresultatet.

Som det eneste av regjeringspartiene går Senterpartiet tilbake med 0,7 prosentpoeng til 3,5 prosent, godt under sperregrensa.

SV, som har vaket rundt sperregrensa det siste året, gjør et kraftig hopp på Aftenpostens og Bergens Tidendes meningsmåling for november.

SV øker med 0,7 prosentpoeng og får 5,2 prosent etter å ha ligger på et snitt mellom 3,9 og 4,3 de siste månedene, viser målingen.

– Når det drar seg til og tvilerne kommer ned fra gjerdet, blir det jevnt. Det er en god mulighet for å gi Erna en skikkelig fight om flertallet, sier SV-leder Audun Lysbakken til Bergens Tidende.

Også Arbeiderpartiet kan notere seg for framgang. Det største regjeringspartiet øker med 1,3 prosentpoeng til 31,3 prosent.

På den borgerlige siden går Høyre tilbake med 1,2 prosentpoeng til 35,3 prosent, men er fortsatt landets største parti. Også Venstre og KrF går fram, med henholdsvis 0,8 og 0,1 prosentpoeng til 5,7 og 5,1 prosent. (©NTB/TV 2)

Neste valg 2013 volder stort besvær både i AP, R/G og ikke minst lederskapet i LO ...

Det virker som om nyhetene som kommer fra meningsmåling etter meningsmåling volder en del bekymring for APs/LOs meget godt betalte ledere via styreverv etter styreverv som kommer på toppen av meget rause tildelte lønninger og pensjonsordninger innen parti og fagbevegelse. LOs leder har etter sigende bl a så mange styreverv enten som fast eller varamedlem at han heller ikke har tid til å delta på de mange styremøter han burde møtt på og ikke minst får godt betalt for! Han får så mye i ekstra styrehonorarer at det langt overgår med 3-gangen det minstepensjonsister har – og det er også dobbelt av gjennomsnittlig årslønn for de arbeidere han mener forestå som et godt og moderat eksempel! Og det er bare i styrehonorarer i tillegg til lønn – mer enn statsministeren. Det hele er så avskyelig avslørende at det er sterkt beklemmende å se han ytrer sine bekymringer til avisene over at de borgerlige ligger meget godt an til valgseier i 2013! Ja – måtte det faktisk gå slik at disse LO-pampene som har vasset i rause styreverv blir satt på riktig plass blant de arbeidere de skal forestå! For maken til arrogant og avslørende egoisme som det faktisk viser seg være – det er bare faktisk å få avsky for! Snakk om bare å ri egen hest uten hensyn til andre????
Jf
LO-leder Roar Flåthen mener det er bekymringsfullt at Høyre og Fremskrittspartiet kan få flertall på Stortinget alene etter valget neste høst.

De siste månedene har meningsmålingene vist at de to borgerlige partiene ligger an til å kunne få flertall alene og dermed mulighet til å danne regjering sammen.

– Det er spesielt utfordrende at de to høyrepartiene på en rekke målinger har rent flertall sammen. En ting er at Høyre er så store, men at Høyre og Frp til sammen kan danne flertallsregjering må vi ta på høyeste alvor. Det kommer til å endre både norsk politikk og hele samfunnsutviklingen. Frp kommer ikke til å gå i regjering uten å få en sterk innflytelse på politikken. Og hva i all verdens slags politikk er det en slik regjering vil føre? sier Flåthen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

LO-lederen frykter et politisk eksperiment som man ikke har sett i dette landet før, og at det vil gå ut over velferdsstaten og organiseringen av samfunnet og arbeidslivet.

LO samarbeider tett med Ap og får årlig fem millioner kroner i støtte til såkalt fagpolitisk samarbeid fra partiet. Flåthen mener Ap må bli mer offensive, dersom de rødgrønne skal ha mulighet i stortingsvalget 2013.

– Uten et sterkt Arbeiderparti som presenterer gode og tydelige svar på de politiske utfordringene, ja, da er det fritt fram for de borgerlige, sier Flåthen. (©NTB)

De rødgrønne har kranglet i 7 - snart 8 år !

Jens Stoltenberg sa at det var bare de borgerlige partiene som kranglet og ikke var enige. Fra dag 1 med den rødgrønne regjering, har de 3 partiene kranglet som busta fyker. Jens og Arbeiderpartiet lovde gull og grønne skoger hvis Senterpartiet og Sosialistiske Venstreparti ble med i den rødgrønne-regjering. Kort fortalt. Uenighet – uenighet og uenighet. Kamelspising – kamelspising og kamelspising. Nederlag – nederlag og atter nederlag hos samarbeidspartnerne Senterpartiet og Sosialistiske Venstreparti.

Vi kan ikke la disse kranglebøttene få styre landet vårt i fremtiden.

Gaddafi og AP viser store likheter.

Gaddafi styrte Libya med jernhånd ved hjelp av sin familie og korrupte venner.
AP styrer demokratiet i Norge av en gruppe venner som igjen ansetter sine «venner» som sjefer innad i byråkratiet og i statlige bedrifter. Kameraderi er verre enn korrupsjon, ved at det er vanskeligere å påvise, men nå har AP i stor monn vist at de ikke har respekt for Norges lover som forbyr korrupsjon. Libya under Gaddafi var et diktatur, men Norge skal jo være demokratisk styrt.
AP synes ikke å respektere dette og bruker diktaturets maktmodell i sine bestrebelser på å holde kontroll i alle kre og kroker.
AP skjuler sin diktatoriske ledelse ved og predikere demokratiets styresett. Hvor nært kan en komme landssvik uten å bli straffet?
Kan virkelig noen som føler for demokratiet stemme AP, når AP fremviser slik maktarroganse?