Viser arkivet for stikkord statens

Sosialsjefens trusler opprettholdes

Når jeg står et stykke inne i resepsjonen på Nav og venter sammen med Sosialsjef Sigurd Røeggen på at min innklagede saksbehandler Line Tunsve skal «finne en penn» til å underskrive på at de garanterer for et forhøyet depositum her i barndomshjemmet jeg bor – men som de få dager etter skriftlig meddeler meg at de ønsker å kaste meg ut fra, stiller han seg opp på skrå rett ved siden av meg og forsøker å stirre meg i senk med en utpreget bister mine.

Det er første gang på alle disse årene at vi møtes ansikt til ansikt.

Ingen av oss utveksler et ord.

Jeg møter blikket hans uten å vike, og Røeggen stirrer uavbrutt tilbake på meg i det hele minuttet Tunsve er vekk.

Forakt er det eneste jeg føler overfor hans patetiske hersketeknikk, men jeg får også en synkende følelse i magen siden han på dette nonverbale viset meddeler meg at det er «ingen vei ut»!

Hva mener jeg?

Les videre her

Pressemelding, Jordvern og samferdsel

Jordvern og samferdsel

– manglende samordning mellom Statens Vegvesen og Fylkesmannen

Rogaland fylkeslandbruksstyre har over lengre tid behandlet en rekke reguleringsplaner som gjelder samferdsel og jordvern. Dette er tiltak som er arealkrevende og som ofte har et høyt konfliktnivå med nasjonale jordverninteresser, for eksempel på Jæren hvor utbyggingen skjer i områder med matjord av høy kvalitet i beste klimasone.

Fylkeslandbruksstyret har med undring og uro opplevd at disse planene ofte ikke er konsekvensvurdert i forhold til landbruksinteresser og viktige jordvernhensyn. Landbruksfaglige vurderinger er enten fraværende eller mangelfulle i fra kommune og/eller Statens vegvesen, og lokale landbruksstyresmakter er ikke, eller for seint, kommet med i planleggingen.

Rogaland fylkeslandbruksstyre har fremmet innsigelser til flere av disse reguleringsplanene. Innsigelser, som etter fylkeslandbruksstyret sine vurderinger, ofte kunne vært unngått hvis statlige organ som fylkesmannen og Statens vegvesen hadde kommunisert og forholdt seg til statlige føringer, lover, forskrifter og retningslinjer på en mer samordnet måte.

Rogaland fylkeslandbruksstyre opplever dette som klart kritikkverdig og vil peke på at dette øker konfliktnivået, gir lengre saksbehandlingstid og setter kommunene i en vanskelig situasjon i forhold til gjennomføring av blant annet viktige trafikksikkerhetstiltak og nasjonale jordvernmål.

Rogaland fylkeslandbruksstyre forventer at Statens Vegvesen, Region vest, og Fylkesmannen i Rogaland tar initiativ til et bedre plansamarbeid framover. Om nødvendig ber Styret om at nasjonale styresmakter blir involvert i dette.