Forum: Åpent forum

HVOR SKAL LOJALITETEN LIGGE JENS STOLTENBERG?

Jeg har ikke lest boken «Min historie» ennå, men det er kommet en del lekkasjer i ulike aviser. Boken fremstår som interessant lesning.

Det er to forhold som kommer sterkt frem i medieomtalen. Det ene er striden mellom Torbjørn Jagland og Jens Stoltenberg. Den andre er omtalen av tidligere LO-leder Gerd Liv Valla. Det er den sistnevnte jeg reagerer sterkest på.

JENS STOTENBERG INSPIRASJON
Under Jens Stoltenberg inntreden i toppledelsen, la han selv ikke skjul på at han var inspirert av valgkampene og politikken til den tidligere britiske statsministeren Anthony Charles Lynton «Tony» Blair (Labour party – statsminister fra 1997 til 2007), og tidligere USA presidenten William «Bill» Jefferson Clinton (valgt i1992 og satt frem til 2000). Omsatt til norsk målestokk betyr det at Jens Stoltenberg var inspirert av en engelsk/ amerikansk politikk som politisk ligger et sted mellom den Høyre og Fremskrittspartiet fører i Norge.

Med dette som utgangspunkt betyr det at EUs markedsliberalistiske/ nyliberalistiske politikk passet som hånd i hanske for Jens Stoltenberg når Arbeiderpartiets politikk skulle fornyes.

GERD LIV VALLA OG JENS STOLTENBERG
Gerd Liv Valla er trolig en av de sterkeste LO-lederne som LO har hatt – i hvert fall politisk i nyere tid. Kanskje ble hun for sterk for noen? Både Torbjørn Jagland og Jens Stoltenberg har/ hadde sin lojalitet til EU/ Brussel, hvilket betyr å svekke fagforeninger, arbeidstakernes rettigheter og velferdssystemer. Gerd Liv Valla la sin lojalitet til LOs medlemmer, LOs handlingsprogram og vedtak.

Jens Stoltenberg tok til orde for å svekke arbeidstakernes sykelønnsordning og privatisere eldreomsorgen (2001) – sammen med høyrepartiene. Videre svekkelse av arbeidstakernes pensjonsrettigheter i forbindelse med Pensjonsreformen (2005). Det vil si en politikk som er helt i tråd med EUs politikk – og slik mange andre EU-land hadde gjort/ var i ferd med å gjennomføre (eksempelvis i Frankrike, Italia m.fl har kuttet i sine velferdstilbud). Gerd Liv Valla gikk hardt ut mot svekkelser i sykelønnsordningen og komiteinnstillingen til ny pensjonsreform.

Jens Stoltenbergs planer om innføring av karensdager ble som vi husker stoppet av «Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)», og de verste utslagene på svekkelser av arbeidstakernes pensjonsrettigheter bles stoppet på LO-kongressen i 2005.

Dette omtaler Jens Stoltenberg etter mitt syn på en meget ufin måte mot Gerd Liv Valla.
I følge Stoltenberg var «Valla som LO-leder var opptatt av å vise at hun hadde makt» og at hun var «firkantet». At en LO-leder legger sin lojalitet til medlemmene hun er valgt av og for – og ikke til EU – er altså ensbetydende med «å vise makt» og være «firkantet»?

Man må anta at siden det er sakene «sykelønn» og «pensjon» som knyttes til karakteristikken av Gerd Liv Valla om «makt og firkantethet» – siden det er disse to sakene som omtales spesielt? Kan det være slik at det er det Gerd Liv Vallas motvilje mot å tilpasse seg EUS omstillinger på velferd – som er årsaken til Stoltenbergs konklusjon?
Jens Stoltenberg må i tilfelle ha glemt at ekstraordinær LO-kongress i 1994 sa nei til at Norge skulle søke EU-medlemskap. Og at kampen om sykelønn alltid har vært en prioritert sak i LO. Mener Jens Stoltenberg at Gerd Liv Valla skulle ha fraveket diss standpunktene?

Etter LO-kongressen i 2001, er LO den eneste organisasjonen igjen som forsvarer den kollektive og helhetlige velferdsstaten.

Jeg tror vi alle skal være veldig glad for at Arbeiderpartiets partiprogram, og Gerd Liv Vallas posisjon og tydelighet i Arbeiderpartiet, som bremset på mange av de markedsliberalistiske tankene som rådde i store deler av Arbeiderpartiet. Etter Gerd Liv Vallas avgang, har standpunktene blitt mer ulne og lite konkrete, og de rød-grønne tapte Stortingsvalget i 2013.

Les mer her:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/jens-stoltenberg/jens-stoltenberg-i-ny-bok-valla-nektet-aa-slippe-meg-inn/a/23808192/

JENS STOLTENBERG MOT TORBJØRN JAGLAND
Siden både Torbjørn Jagland og Jens Stoltenberg – begge – har større lojalitet til det markedsliberalistiske/ nyliberalistiske EU enn til Norge, norske arbeidsplasser og arbeidstakere/ trygdede, så er det et valg de har tatt. Det får de også stå for – og ta ansvaret for – ovenfor arbeidstakere og trygdede. Etter dagens meningsmålinger, har Stoltenberg og Jagland bare ca 19,5 % av Norges befolkning bak seg som støtter deres syn på EU, mens hele ca 71 % er imot EU og EUs politikk.

Da Torbjørn Jagland overtok som partileder i 1992, var Jagland LOs kandidat (Yngve Hågensen). På det tidspunktet var det mange i partiet som også ønsket at Jens Stoltenberg skulle overta som etterfølger etter Gro Harlem Brundtland. Trolig kom det til et motsetningsforhold i kampen mellom Jagland og Stoltenberg om å overta som partileder, og som har vedvart under Jagland-perioden. I følge mediene bekrefter Jens Stoltenberg i boka «Min historie» at feiden startet i 1992 da Jagland overtok som partileder.

Det skal ikke mye fantasi til for å forstå at en partiledelse ikke kan fungere over tid, når samarbeidet ikke fungerer på det personlige plan.

Stortingsvalget i 2001 ble et dårlig valg for Arbeiderpartiet – det dårligste siden 1920-årene. Stoltenberg I-regjeringen satt i et år (2000/ 2001). Arbeiderpartiets politikk ble for mange ugjenkjennelig under Stoltenberg I-regjeringen. I de sakene som opptar arbeidstakere, så var Stoltenberg I-regjeringens politikk på mange områder lik politikken til dagens Fremskrittsparti-/ Høyre-regjering (2013 til 2017). Jeg sikter da til salg/ delprivatiseringen/ børsnoteringer av selskaper som Statoil og Telenor (i dag blant vedens mest korrupte selskaper), privatisering av eldreomsorgen, omorganiseringer/ oppsplitting av selskaper som splitter/ svekker fagforeninger, angrep på sykelønnsordningen, og massiv innføring av EU-direktiver o.l. Det at Arbeiderpartiets valgresultat ble så stabilt som det ble (24,3 %) – selv om det var det dårligste på 70-80 år – skyldes i stor grad Arbeiderpartiets kjernevelgere som aldri har stemt på noe annet parti.

I ET DEMOKRATI FJERNER MAN LEDEREDEMOKRATISK VIS
Det er meget forstemmende og trist at Jens Stoltenberg var (er?) så opptatt av makt, at han valgte å bruke fraksjonsvirksomhet, hemmelige møter, og medier for å konspirere mot sin egen sjef (slik saken er fremstilt i media) – for å komme til makta. Denne erkjennelsen åpner også spørsmål med hva som egentlig skjedde i forhold til å avsette Gerd Liv Valla som LO-leder? Takler ikke Jens Stoltenberg sterke konkurrerende personligheter som følger de vedtakene som er deres jobb å følge?

Fungerer ikke et lederkollegium, som er demokratisk valgt, er det normale at enten trekker man seg fra verv pga samarbeidsproblemer, eller så stiller man mistillitsforslag. I stedet gjør Jens Stoltenberg seg til anklager (ved selvtekt), saksbehandler, prosessfullmektig og dommer – for å ta over makta i partiet (en form for kupp). Og det uten å involvere partiets medlemmer, eller det organet (landsmøte), som har valgt Torbjørn Jagland som sin leder. Denne prosessen var mildest talt udemokratisk!

For å rettferdiggjøre fraksjoneringen og konspireringen mot Jagland, brukes det dårlig valgresultatet i 2001 – og at Stoltenberg derfor måtte overta styringen «for å redde partiet».

Da Stoltenberg II-regjeringen ble dannet i 2005, skjedde det etter sterkt påtrykk fra LO/ Gerd Liv Valla. Først og fremst gjennom prosjektet med det «rød-grønne» regjeringsalternativet (Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet), og et partiprogram med et innhold hvor arbeidstakere og trygdede kunne føle seg mer hjemme. De «rød-grønne» vant valget også i 2009, men med noe mindre margin enn i 2005. I 2013 tapte de valget. Som Gerd Liv Valla riktig har beskrevet – «de manglet et prosjekt».

Ved valget i 2013 manglet Jens Stoltenberg åpenbart en person som vil «vise makt» og være «firkantet» – i den hensikt å stå på arbeidstakernes og de trygdedes side. Dette fremfor å føye seg etter EUs krav om lydighet og motoverføring til Brussel – på bekostning av demokratiet, velferdsstaten og arbeidstakernes interesser.

Ved Stortingsvalget i 2017, vil arbeidstakere og trygdede stå ovenfor – kanskje verre utfordringer enn EU/ EØS-avtalen. TISA/ TTIP kan være handelsavtaler som kommer i tillegg. Hvor skal lojaliteten ligge Jens Stoltenberg? I Brussel – eller ovenfor Norge, norske arbeidstakere og trygdede?

Se også dette innlegget:
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/Kronikk-Stoltenbergs-fraksjonering-mot-Jagland-var-udemokratisk—Sigurd-J-Klomsat-606181b.html

Vi trenger deg, Carl I. Hagen

Et mindretall i FrPs programkomite ønsker å avkriminalisere rusmidler og selge hasj på apoteket. Dette står i sterk kontrast til Anders Anundsens motstand mot cannabis og heller pinlige opptreden på Folkeopplysningen på NRK nylig – der han hevdet at cannabis er mer skadelig enn alkohol på tross av at et mer eller mindre unisont forskerkorps er helt uenige med ham – med en upublisert svensk eksamensoppgave og noen avisutklipp som «bevis».

Fremskrittspartiets Ungdom har ønsket å lovliggjøre cannabis i flere år, men det er fortsatt motstand i moderpartiet. Tidligere formann Carl I. Hagen bør ta tak i situasjonen og si klart ifra hvor skapet skal stå. På en tale til verdenskonferansen til International Society of Individual Liberty i San Francisco, sommeren 1990 sa Carl I. Hagen nemlig dette om legalisering: Ethvert parti som støtter dette i Norge i dag, ville miste mange stemmer, slik det også ville vært tilfellet i USA. Ideen er fremdeles i en tidlig fase. Det blir en hard kamp. Ideen blir latterliggjort, selv om den er korrekt».

Hva stopper deg nå Carl I. Hagen? Du har tydeligvis disse meningene ennå, siden du har støttet lovendringer både i Oslos byråd og som en del av Stoltenberg-utvalget – så hvorfor ikke ta steget helt ut? Nå som den ensidige propagandaen fra Actis (tidligere Avholdsfolkets Landsråd) har mistet all troverdighet er tiden endelig inne. Du har nå muligheten, Carl Ivar, til å påvirke ditt parti til å være med på en revolusjon. Jeg håper du tar utfordringen.

Trond Wathne Tveite

Leder for Normal Bergen, som jobber for fornuftig regulering av cannabis

Anundsens dobbeltmoral

Anundsens opptreden i NRK-programmet Folkeopplysningen var et merkelig skue. Stikk i strid med hva flertallet i forskningsmiljøet mener, hevdet han at cannabis er mer skadelig enn alkohol, med bakgrunn i en upublisert svensk eksamensoppgave og noen billige avisutklipp. Nå skal han altså sende sine folk ut på skoleturne, for å øse av sin kunnskap til ungdommer – som nettopp har sett Folkeopplysningen (rekk opp hånda de som tror at ungdommene lar seg overbevise).

Justisministeren er sterkt imot lovlig cannabis, men før forrige valg ønsket han å oppheve de fleste reguleringer på alkohol, som vi vet er både dødelig og langt farligere. Folk skulle få brenne hjemme og sterkere saker skulle bli tilgjengelig i butikken. Anundsen har på denne måten gjort seg til talsmann for fri flyt av et av de farligste rusmidlene vi kjenner til; noe Normal aldri har gjort. Vi ønsker å lovregulere cannabis – et mildt rusmiddel det ikke går an å ta overdose med – med strenge og fornuftige reguleringer i statskontrollerte utsalgssteder. Aldersgrense er selvsagt, det samme er reklameforbud. Slik stopper man pengestrømmen til organisert kriminalitet samtidig som man respekterer voksnes valg. Norge har en god og streng alkoholpolitikk som burde være en modell for fremtidens lovlige salg av cannabis.

Trond Wathne Tveiten

Styremedlem Normal Norge, som jobber for fornuftig regulering av cannabis

Ikke helt slutt ennå

I da årene origo har eksistert så har jeg spredd en masse innlegg i en rekke soner på denne plattformen. Til tider har det vært artig, mens i andre har det vært helle frustrerende. Til å med på origo har anonyme troll fått muligheten til å ødelegge enhver debatt, noe som dessverre har skjedd alt for ofte. Å skrive om temaer som innvandring, kritisere frp eller ta opp andre liberale verdisaker osv får av og til frem det verste i folk. De som kommer med ufine kommentarer er nesten unntak personer som gjemmer seg bak et nick. I perioder har jeg blitt så lei at jeg bare har holdt meg borte, men jeg har alltid kommet tilbake. For det har også vært mange fine og innholdsrike diskusjoner. Noen som har gjort at jeg har fått mindre søvn i perioder enn det som er bra for meg, men er man engasjert så er man engasjert.

Uansett så har det vært moro så lenge det hele varte, men jeg syntes allikevel at der er vemodig og trist at Origo aldri helt klarte å leve opp til sitt fulle potensial. Mange gode soner ble startet for deretter å bli forlatt. De som drev Origo klarte aldri helt å virkeliggjøre visjonene sine eller utvikle plattformen på en skikkelig måte. Så nå er det slutt og origo vil etter hvert bare være et fjernt minne.

Nå kommer Origo allikevel til å ikke forsvinne helt. Innleggene vil stå her og kunne leses i ettertid. Til de som ønsker der full oversikt over mange postene mine så kan dere letter finne frem til dem med å gå inn på de sonene jeg startet selv eller sjekke ut profilen min her, som jeg antar også blir bevart for all ettertid.

Liberale Engler
Laksevåg Venstre
Bergen Venstre
Noe helt annet
Gutta på Golvet

Jeg kommer uansett til å fortsette min blogg og debattvirksomhet i årene som kommer, men holde meg unna kommentarfelt i aviser. Grunnen til det er at de er kjent for å tiltrekke seg personer som er å finne på et valgkampmøte hos Donald Trump.

Jeg kommer stor sett til å skrive innlegg i mine to blogger Tronds Orakel og Anti Konservativt forum. Men innlegg kommer også til å legges ut på mine steder på verdidebatt og nye meninger.

Jeg kommer fortsatt til å legge ut podcast på Soundcloud og tidvis på spreaker. En sjelden gang i blant vil jeg også legge ut en video på min kanal på youtube. I tillegg har jeg noen facebooksider som jeg poster en del på

Trond Wathne Tveiten
Anti Konservativt Forum
Siden for majestetsfornærmelse
Gutta på Golvet

Til de som har lyst til å bli skikkelig informert om kampen mot dagens cannabispolitikk anbefaler jeg disse sidene på facebook.

Normal Norge
Normal Bergen

Jeg vil også være å finne på twitter og på bildedelingstjenesten flickr.
Gammeldags som jeg er så har jeg også en hjemmeside.

Farvel alle sammen og lykke til videre. Det var gøy så lenge det varte.

Stopp krigen mot folket

En blir satt i fengsel, mens en annen overtar. De som jublet og feiret El Chapo sin fengsling har ikke forståt hvor mislykkede krigen mot narkotika er. Tror det virkelig at denne mannen sitt fall endrer noe som helst? Tro meg det er nok av personer som står klar for å overta for ham. Krigen mot narkotika har kostet tusenvis av milliarder bare i USA, uten å ha gjort noe som helst nytte. Fengslene er overfylte og nabolag er ødelagt av krig bander imellom og politiet. På sitt største hadde tidligere narkotika forbryteren Pablo Escobar egne ubåter. Andre store har egne armeer, der de til og med har klart å rekruttere tidligere elitesoldater. Land er ødelagt og politikere, politi og domstoler har tapt. Uansett hvor mye penger vi kaster inn i denne kampen jo mer faenskap skaper det. Dette er en krig som er umulig å vinne, men allikevel gjemmer vi oss bak en falsk solidaritet som heter forbud. Å si at man er motstander av et forbud er ikke solidaritet, men å benkete 50 år med mislykket politikk.

Til de som sier til meg at jeg er kynisk fordi jeg ønsker legalisering og gir personer som meg skylden i at folk dør av overdoser. Ta en titt på Mexico, USA, Colombia osv. Sjekk ut hvor mange menneskeliv forbudet og krigen tar. Problemet med en del idealister er man tror at det finnes en perfekt løsning og en dårlig løsning. Saken er at ingen av løsningene vil redde alle mennesker, men en av dem vil faktisk spare flere menneskeliv. Til de som gir legaliseringstilhengere skylden for at mennesker dør av narkotika bør selv påta seg ansvaret for de over 100 000 som har blitt drept i Mexico de siste 10 årene på grunn denne mislykkede krigen. Å da har jeg ikke tatt med meg tallene for resten av verden.

Trond Wathne Tveiten
Leder for NORMAL Bergen
Følg meg på facebook og twitter

Den vanskelige debatten

Å stemple sine motstandere som onde og destruktive har vært en tradisjon i all politisk debatt siden tidenes morgen og minst like mye gjeldene i dag. Er du ja til Eu kan du risikere å bli stemplet som en som vil selge landet ditt, vil du ha en liberal innvandringspolitikk ja er du for utvisking av norsk kultur, er du får miljøvern ja da er du får industridød osv. Ekseplene er dessverre alt mange. Men selv det er harde fronter i disse spørsmålene så finnes det faktisk fornuftige folk på begge sider i mange av disse spørsmålene noe som gjør at du får en debatt med konstruktive meningsytringer. Nå ønsker man å debattere cannabis er lyden en helt annen. Det er nærmest umulig å si at man ønsker er annerledes cannabispolitikk i dette landet uten å bli stemplet som en narkoliberaler som ønsker samfunnet alt vondt og det som verre er.

Forskning som sier noe annet enn det gjeldende vedtatte synet er enten kjøpt og betalt eller manipulert og at ut av sammenhengen, ifølge motstanerende mot en ny politikk på feltet. Det er også en merkelig tankegang i samfunnet når det gjelder cannabisbruk. Bruker man cannabis ja da er man missbruker, men drikker man alkohol ja da nyter man kun det. Men er ikke folk som drikker alkohol også glad i den følelsen alkohol gir dem? Flere ganger har jeg stilt spørsmålet hvorvidt folk som drikker alkohol ville byttet ut varene med et alkoholfritt alternativ som smakte akkurat det samme. Jeg har stort sett aldri fått et ja eller nei svar, bare irriterte folk som mener jeg kverulerer. Så fortsetter de å gjenta det evige mantraet om at alkoholen kan man kontrollere, mens cannabis fører til bruk av sterkere stoffer. Sistnevnte påstand er motbevist en rekke ganger, men det ser ikke ut til å nå inn mot motstandere av legalisering som behandler sin egne standpunkter som at den skulle være en religion.

Folk som er imot legalisering og regulering vil også bruke argumentet at flertallet er imot så er derfor er dette en debatt som ikke trengs å bli tatt. Dette minner meg litt om de gangende jeg har fått beskjed om jeg ikke bør stemme Venstre fordi partiet er lite. Skulle man kun ha tenkt på den måten hadde ikke kvinners rettigheter, minoriteters rettigheter, homofiles rettigheter pluss alle de demokratiske rettighetene som man i dagens samfunn ser får gitt blitt vedtatt. Alle de som kjempet gjennom disse tingende gjorde det i flere år med sterkt motstand fra de som satt med makten.

Men ting er i ferd med å snu. Selv om man i dag fortsatt opplever å bli stemplet og latterliggjort for å være for legalisering av regulering av cannabis så begynner flere og flere se at argumentene for dagens politikk ikke holder mål. Cannabisbrukere er ikke en gjeng dophuer som kun kjemper for sin rett til å missbruke, men vanlige folk fra alle samfunnslag over hele landet. De har til felles at ser hva forbudet har skapt og ser de klare historiske til katastrofen som forbundstiden første med seg. Det er ikke gjeng dophuer som ved folkeavstemning i Washington og Colorado som kjempet igjennom en endring av politikken. Det var ikke en gjeng dophuer som stemte inn og ga det liberale partiet i Canada inn i regjering. Et parti som under valget klart gikk inn for en politikk som er helt lik den Normal ønsker.

Å være for legalisering betyr ikke fritt frem og at alle skal dope seg. Det betyr at man er for en regulering og ta man ødelegger det svarte markedet. Vi alle kan være enige om at rusmidler er farlige, men forbud har vist seg å ikke. Vi i Normal tør og ta denne debatten og vil fremover drive folkeopplysning, fordi kunnskapen om dette feltet har alt for lenge blir dominert av en side. Vi ønsker at politiet skal drive med noe mer fornuftige ting enn å fengsle og ødelegge livet for mennesker som ønsker å bruke et annet rusmiddel enn alkohol. Når politiet ikke har tid til å reagere mot vold og misshandling, men heller velger å løpe etter en politikk som har 0,5 gram hasj i hjemmet er pinelig og sløsing med fellesskapets ressurser.

Trond Wathne Tveiten
Leder for Normal Bergen

Følg meg på facebook og twitter

Hvorfor er NHO så skeptisk til delingsøkonomi?

Hvorfor er folk i NHO så skeptisk til den nye delingsøkonomien? Så vidt jeg vet så kan man betale både i uber andre delingstjenester med kredittkort og bankkort? Alt man foretar seg blir registrert slik at det kan medles til skattemyndighetene. Har man lyst å ta folk som sniker seg unna skatt og avgifter så burde man ta for seg byggebransjen der snakk om milliarder i unndragelse hvert eneste år. Husker også at taxinæringen i Oslo var like gretten når det var snakk om å åpne for flere selskaper i sin tid. Husker også at de flere ganger selv har blitt avslørt i store skandaler.

Når kritikken kommer fra NHO som organiserer eiere i hotell kan man begynne å lure. Her er NHO i det ene sekundet for friere konkurranse, men så er man plutselig redd for at hotellene skal miste kunder? Hyggelig at de er opptatt av sine ansatte, men samtidig er gretne når fagforeningene avslører de mange skandale angående de samme ansatte.

Følg meg på facebook og twitter

Rødt utestenges fra partilederdebatten

RØDT UTESTENGT FRA PARTILEDERDEBATTEN
Nå hører jeg på partilederdebatten fra Arendeal på NRK og savner Rødt i panelet. Vi i Rødt betaler lisensen på linje med andre.
NRK er en statseid institusjon og plikter å følge demokratiske spilleregler. NRK skal være et talerør for mangfoldet i samfunnet og er finansiert gjennom lisensen som du og jeg betaler. Er ikke vi som sympatiserer med og stemmer Rødt en del av mangfoldet ? Vi betaler jo lisensen på lik linje med andre.
Som kunder av varer og tjenester kan vi i de aller fleste sammenhenger nekte å betale for varene og tjenestene hvis ikke disse dekker våre krav. Og som medlemmer i organisasjoner kan vi droppe å betale medlemskontingenten hvis organisasjonen ikke fyller våre behov. Men dette gjelder ikke i vårt kundeforhold til NRK.
Som kjent blir Rødt utestengt da partiet ikke har representanter på Stortinget og ligger for lavt på meningsmålingene. Jeg minner om at Rødt har 3 representanter i bystyret i Oslo og er godt representert mange steder i landet.
En ekstra utfordring for Rødt er at partiet har ingen rike tanter og onkler som kunne støtte oss i valgkampen. FRP og Høyre får millioner i valgkampstøtte fra sine rike milliardærvenner. Fagforbundets valgkampbudsjett var på 16 millioner og ga valgkampstøtte til AP, SV og Senterpartiet. Rødt fikk ingen støtte. Dette vet NRK som støtter de store og svikter de små. Og da er det ekstra vanskelig å forstå at en statseid institusjon som skal opptre nøytralt knebler ytringsfriheten for noen grupperinger.
Når dette er sagt vil jeg rose Akers avis som er så flinke til å ivareta mangfoldet i Groruddalen. Her slipper alle til fra ytterste høyre til ytterste venstre, fra barn til eldre, fra alle tros- og kirkesamfunn, fra alle organisasjoner og institusjoner m.m. NRK har noe å lære fra Akers avis. Som mangeårig abonnent betaler jeg mitt årlige abonnement med stor glede.
Min oppfordring : støtt Rødt facebooksiden « Vi som krever at NRK tar med Rødt i partilederdebatten og Valgomaten !
Gunn Pound
Medlem i Rødt

Dem og vi?

Politiinspektør Thomas Utne Pettersen har skrevet en kronikk hvor han blant annet skriver at folks fremmedfrykt til flyktninger og asylsøkere er «høyst rasjonell og berettiget».
Ingen forsvarer kriminalitet, men kanskje vi skulle definere litt? Hva er kriminalitet? Er enkelte kriminelle handlinger – eller som fortsatt burde være det – blitt akseptert? Kan det være slik at Pettersen setter fokuset for sterkt på en samfunnsgruppe – som lettest får øynene rettet mot seg?

Enda verre er det at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Fremskrittspartiet) tar politiinspektørens kronikk til inntekt et norsk politisk syn, slik jeg opplever at hun gjorde i nyhetssendinger 12.08.2016. Men et fokus på kriminalitet fra en flyktninger og asylsøkere tar vel fokuset vekk fra andre kriminelle handlinger.

KRIMINALITET ER EN TRUSSEL MOT SAMFUNNET
Et velorganisert samfunn består i at de som bor der har respekt for hverandre og de regler og normer som må til for at et samfunn skal være velorganisert og velfungerende. Det grunnleggende er at alle tar ansvar og bidrar på like vilkår og yteevne. Summen av ulike typer kriminalitet, uakseptable handlinger ovenfor samfunnsfelleskapet, er en trussel mot det velorganiserte samfunnet.

Dersom vi definerer at svart arbeid/ svart økonomi, arbeidsmiljøkriminalitet, misbruk av offentlige velferdsordninger, konkurskriminalitet, bedrageri, pengeutpressing, velferdsprofittører som beriker som uforholdsmessig på andres nød, skatteunndragelser, skatteflukt, korrupsjon, smugling, hemmelig brorskapsordener som organiserer kriminalitet mv er alle former kriminalitet, – mot et velorganisert samfunn – da er det mange "trusler og kriminalitet» mot menneskeheten og samfunnet. Topper flyktninger og asylsøkere statistikken på alle disse områdene?

MANGE TYPER FORBRYTELSER STRAFFES IKKE
Men mange av disse NEVNTE «forbrytelsene» straffes sjelden eller overhode ikke, fordi det norske herrefolket har satt nye grenser for toleranse. Vi avkriminaliserer gradvis det som gagner kapitalen og spekulasjon – gjennom å deregulere oss vekk fra det organiserte samfunnet. Alt under dekke av «frihet». Likevel kan man ikke definere seg vekk fra at det er en forbrytelser mot de normer og regler som er satt for sameksistens, og som rammer mange.

Hadde man straffet disse nevnte «forbrytelsene» på lik linje den kriminaliteten som Pettersen og samfunnet for øvrig gjør offentlig synlig, ville kriminalstatistikkene mellom de som er innvandrere og etniske nordmenn trolig sett helt annerledes ut. Saker knyttet til de virkelig store økonomiske forbrytelsene, skusles som oftest bort – og henlegges – som følge av ressursmangel. Saker som da havner på henleggelsesstatistikken og ikke på kriminalstatistikken.

EKSPORT AV KRIMINALITET
Mange av «forbrytelsene» eksporterer vi også til andre land og motsatt – særlig skatteflukt og skatteplanlegging – som på denne måten er blitt helt eller delvis avkriminalisert. Problemet er at slik skatteflukt øker forskjellene i samfunnet, investeringer uteblir i eget hjemland og skaper økt arbeidsledighet, fordelingspolitikken svikter, og velferden svekkes -sammen med grunnlaget for offentlig demokratisk styring. Generelt er det også slik at økte forskjeller avler gjerne kriminalitet.

I tillegg kommer problemene med at vi har et offentlige anarki som ikke håndhever alle de lover og dommer som er vedtatt. Mer eller mindre sovende lovparagrafer gjør at saker henlegges, og folk utøver i stedet selvtekt og lager sine egne regler og kulturer (eks svart økonomi).

SYNLIG OG USYNLIG KRIMINALITET
Kriminalitet begått av enkeltmennesker mot enkeltmennesker er som oftest mer synlig i det offentlige rom enn eksempelvis skjulte transaksjoner og trusler. En kriminell handling med lett synlige bevis – er derfor enkel å forholde seg til. Den synes mer åpenbar og synlig for både offer, gjerningsperson og samfunnet. Er det derfor flyktninger og asylsøkere så lett kommer i fokus?

ET KALDERE SAMFUNN
Det er vanskelig å definere seg vekk fra at vi er blitt et mer «kaldere og kynisk» samfunn. Samtidig er det en villet markedsliberalistisk politikk, å bygge opp en ny underklasse i Norge. Og det en villet politikk å åone for muligheter til å skjule økonomisk kriminalitet gjennom avtalen om fri flyt av kapital i EU-landene. Det følger av EØS- og Schengen-avtalene. Med fri flyt av kapital følger fri flyt av kriminalitet.

All historie viser at nød og krig er det som driver folk på flukt. Det var nød og sult som gjorde at mange i Norge også har søkt lykken i andre. Og nordmenn var ikke alltid «snille» i de landene de kom til. Men det var en kamp for å overleve.
I dag drives millioner på flukt – blant annet som følge klimaendringer – som helt eller delvis kan være menneskeskapt miljøkriminalitet? Tørke og forurensing gjør at det er ikke mulig å dyrke egen mat og andre behov. Dette ved siden av folk som er drevet på flukt pga av krig og/ eller overgrep i opprinnelseslandene.
Når det avdekkes at noen ikke er reelle flyktninger eller gir uriktige opplysninger, så er den som misbrukes sin status som får storoppmerksomheten i mediene – ikke den som har det reelle beskyttelsesbehovet. Det kan bety at mange som har reelt beskyttelsesbehov blir ofret som en konsekvens av ene som opptrer uredelig? Denne type feilkommunikasjonen er årsaken, livsgrunnlaget og eksistensen til to av våre politiske partier i dag (Fremskrittspartiet og Sørlandslista – som senere fikk navnet Demokratene).

NÅR ULIK BAKGRUNN OG KULTUR MØTES
Politiinspektør Thomas Utne Pettersen trekker opp noen området på kriminalitet, hvor statistikken viser en kraftig overrepresentasjon fra personer med flyktninger eller innvandrerbakgrunn. Hva er årsaken?

Rusmiddel- og vinningskriminalitet. Handler det om å forsøke å komme ut av egen fattigdom – og at enkelte av den grunn havner i uheldige miljøer? Det at manglende økonomisk trygghet og muligheter til å delta i vårt overflodssamfunn på lik linje andre og bli integrert ikke til stede? Ligger nøkkelen i å forbedre den økonomiske fordelingspolitikk, og sørge jobb, utdanning og andre former for integrering? «Alt har som regel en sammenheng med alt» som et ordtak sier – det handler om å finne årsaker.

Vold og voldtekter. I land med krig og uro, eller hvor etniske og/ eller politiske grupper forfølges, i land hvor lov og orden (korrupsjon) ikke er på stell – utøves det generelt mye vold og voldtekter. Terskelen for å begå den type kriminalitet kan ofte være langt lavere i opprinnelseslandene enn i vår del av verden.
Det er noen som har med seg en «bagasje». Handler det om at mange trenger en type debrifing, og en bedre oppfølging enn det vi så langt har klart å gi ovenfor de som kommer til Norge og vil bosette seg her. Og med klar informasjon og krav om at i Norge gjelder norske lover, normer, regler og krav?

Familievold. For den som har lest litt historie, så skal vi ikke så veldig langt tilbake i historien for at tilsvarende familievoldsproblemer var «vanlig» eller utbrett også i Norge. Den gangen bibelen gav alibi til «å tukte den man elsker» (og som fortsatt forekommer). Da det offentlige lot de samme oppdragelsesmetodene gjelde i skoler, institusjoner mv.
Å endre en (u)kultur er ikke alltid like enkelt som å skru av og på en lysbryter. Er vi gode nok på å «oppdra»/ opplyse våre nye landsmenn på denne form for vold i familie og nære relasjoner er totalt uakseptabelt her i Norge?

HEMMELIGHOLD OG MEDIA
Så har Thomas Utne Pettersen et viktig poeng. Det er dette med «hemmelighold», og at mange med faktisk kunnskap ofte blir pålagt munnkurv. Man løser ikke de utfordringene som Pettersen tar opp i sitt innlegg gjennom ikke å opplyse, og ikke ta debatten om et så stort og alvorlig samfunnsproblem.

I tillegg har mediene en tendens til å kaste seg på bølger som selger, og opptre som åpne mikrofonstativ for enkelte grupperinger. Thomas Utne Pettersen har skapt en debatt, og de som involveres har så langt vekk alle andre enn den gruppen det gjelder. Konflikter løses gjennom kommunikasjon – ikke gjennom å bygge murer. Hvor er det blitt av den kritiske, undersøkende/ gravende journalistikken som kan virke opplysende? Det man trenger minst er debatter som skjerper motsetninger fremfor å forebygge.

Samfunnet har alltid fremmet samfunnets svakeste grupper, når kriminalitet skal defineres. I den settingen glemmer vi det store bildet – det vi ikke snakker så mye om. Kriminaliteten har mange grener. Herrefolket får ofte leve sitt eget beskyttede liv, med politikernes og domstolenes velsignelse. Vi kan alle ha «berettiget frykt» – men det er frykten for at man ikke får kontrollen med den store summen av kriminalitet uavhengig av hvem som begår den.

http://gjest.blogg.no/1470918562_uberettiget_fremmedfr.html

FN vil avkriminalisere cannabis

Nylig har både FNs kontor for menneskerettigheter og den tungtveiende organisasjonen Human Rights Watch anbefalt avkriminalisering av bruk av rusmidler. Dette fordi straff hindrer folk fra å oppsøke helsetjenestene og er med på å forsterke stigma og ødelegge folks liv. Tidligere FN-generalsekretær Kofi Annan og vår egen Thorvald Stoltenberg vil gå lenger, og innføre statskontrollert salg av cannabis. På den måten kan man innføre fornuftige restriksjoner som aldersgrense og samtidig stoppe pengestrømmen til organisert kriminalitet.

Fem amerikanske delstater har allerede valgt å skattelegge og lovregulere cannabis, og fem til, inkludert California, vil antakelig følge etter i november i år. 17 stater har avkriminalisert, og 26 stater har medisinsk cannabis. Canada skal legalisere cannabis våren 2017.

Norge, som vanligvis er progressive på straffereform, velger å motsette seg internasjonale anbefalinger. I tillegg har myndighetene innført inngripende tiltak under trussel om straff – i form av krenkende urinkontroller under påsyn og narkotikaprogram. Dette forsøkes solgt inn som et «frivillig» og humant tiltak – som om vi nærmest allerede skulle ha avkriminalisert, når det på mange måter er det motsatte og heller ikke er aktuelt for de fleste.

Flere europeiske land – deriblant Sveits, Tsjekkia og Portugal – har innført avkriminalisering med gode resultater. At Norge motsetter seg internasjonale anbefalinger er reaksjonært, og i strid med våre folkerettslige forpliktelser. Både avkriminalisering og statskontrollert salg av cannabis er moderate tiltak, som det er på høy tid å innføre, også i Norge.

Trond Wathne Tveiten

Styremedlem i Normal Norge, som jobber for fornuftig regulering av cannabis

Det handler om vårt rettssystem

DET HANDLER OM VÅR RETTSSTAT

Kan det være slik at «Hemsedalsdommen», er et uttrykk for en generell frustrasjon over at tryggheten og forventninger om rettssikkerhet i i vårt rettssamfunnet forvitrer?
Hemsedalsdommen handler om at 3 personer – som i to rettssaker i lagmannsretten – ble frikjent for de alvorligste tiltalepunktene i en voldstektsak. Dommen utøste mange reaksjoner på sosiale medier, og flere demonstrasjonstog rundt i landet.
La det være sagt, dommen, LB-2015-85818, er vond og ubehagelig lesning og en påkjenning å lese.

SAKER ENDER MED TILTALE
Samfunnet opplever at henlegging- og påtaleprosenten er blitt urovekkende høy, og oppklaringsprosenten urovekkende lav her i landet. Det gjelder i saker som angår tyveri, arbeidsmiljøkriminalitet, økonomisk kriminalitet (skatteflukt), vold og voldtektssaker, barne- og dyremishandling mv. I saker som angår kameraderi/ korrupsjon, mobbing/ trakassering, skatteunndragelser, ser vi at konsekvensene er små eller fraværende ovenfor for de som anklages/ tiltaltes.

På noen områder oppleves det som at vi har en kjønnsdelt rettssikkerhet, eksempelvis i barnefordelings- og barnevernssaker – falske anmeldelser om incest, vold osv, og i vold og voldtektssaker.
Kan det være slik at det er summen av unnfallenhet på disse sakene fra rettssamfunnets sin side som kommer til uttrykk gjennom sosiale medier og i demonstrasjonstog?

Henlegging-, oppklarings- og påtaleprosenten handler om ressurser både økonomisk og personalmessig (kapasitet) til rettspleie, og soningsplasser til straffeoppfølging. Det er et politisk ansvar, og det handler om tilliten til vårt lov- og rettssamfunn. Når konsekvensene for å bli tatt for lovbrudd og kriminalitet er lav, er risikoen også høy for kriminaliteten vokser. Men istedenfor å ta seg av de store utfordringene innenfor lov og rett, velger politikere heller å bruke tiden på å omorganisere domstolene, endre juryordninger o.l.

Et annet problem er at kostnader ved å reise en rettssak, og enda verre visst man taper, gjør at mange avstår fra kreve sine rettigheter på lov og rett. Rettskostnadene har fullstendig løpt fra lønnsnivået til arbeidstakere og trygdede. En markedsliberalistisk tenkende domstol står ofte i veien for folkets rettigheter og rettssikkerhet. Det er alvorlig!

NYE KRAV TIL INNHOLD I DOMSAVISGELSER
Det er umåtelig trist at politikere ikke har fulgt opp egne vedtak med økonomi, slik at rettsforhandlinger blir tatt opp audiovisuelt. Lovhjemmelen for å foreta audiovisuelle opptak er vedtatt for flere år siden. Det handler om å ivareta rettssikkerhet, og muligheter til å korrigere feil og mangler i avsagte dommer. Herunder uriktig avsagte dommer.

Når en dom ender med et flertall og et mindretall, så er det slik at dommen – med stor overvekt – skrives ut fra flertallets observasjoner og konklusjoner. Mindretallet konklusjoner blir ofte ikke viet stor nok plass for å få frem tvil, manglende overbevisning i bevisfremstillingen o.l, dvs at viktige detaljer i uenigheten uteblir. Etter å ha lest en del av kommentarene på sosiale medier, så avdekker det at mindretallets vektlegging i Hemsedalssaken er kommet for dårlig frem i dommen. Det gir rom for private tolkninger.
Kanskje bør myndighetene stille strengere krav til innhold i domsavsigelser – også fra mindretallets konklusjoner?

KVALIFISERT FLERTALL/ ALMINNELIG FLERTALL
Jf innleggene på sosiale medier er det mange som mener at alminnelig flertall (mer enn 50 %) blant dommerne må være tilstrekkelig for å få en person dømt. Siden 4 av 7 dommere var for domfellelse på alle tiltalepunkt mener disse leserinnleggene at domsavsigelsen er feil.

Til det er å si. For å sikre at dom er riktig avsagt (hevet over enhver tvil), så krever domsavgjørelser et kvalifisert flertall (kjennetegnes generelt med 2/3 eller ¾ flertall). I to rettsavgjørelser i Hemsedalsaken oppnådde man ikke kvalifisert flertall.
Det er et viktig prinsipp å beholde for å kvalitetssikre at partenes rettssikkerhet blir ivaretatt.

ANGREPETRETTSSTATEN
Med Hemsedalsaken oppsto et nytt fenomen. Blant de som har lagde sine egne fortolkninger av Hemsedaldommen, har noen lagt ut bilder på sosiale medier av dommerne som var i mindretall (ikke alle dommerne – bare de som var i mindretall). Bildene er lagt ut med navn, telefonnummer, adresse, og søkerprofiler som disse har (hadde) på sosiale medier. Åpenbart i den hensikt at disse personene skal gjenkjennes på gaten, eller at de kan kunne oppsøkes/ nås – med negative hensikter (gapestokkmentalitet). Handlinger som i ytterste konsekvens kan medføre at disse dommerne, barn og andre i familien utsettes for uønsket atferd, mobbing, stigmatisering og forfølgelse.

Hvor er medlemmene i vår «handlingskraftige» regjering når dette fenomenet oppstår? Fraværende og passive. Det er kanskje det mest skremmende av alt. Når vi ser at den demokratiske rettsstaten angripes på denne måten, må det være regjerings plikt å sette noen standarder for hva som skal være samfunnets syn og politikk!

Det som viser seg at har skjedd, er de som er tilhenger av gatejustis, selvtekt og gapestokkmentalitet – har oppnådd sin seier. Konsekvensene av denne handlingen er at vi lese at meddommere ber seg fritatt av fra vervene av frykt for seg selv og egen familie.

Hva kan konsekvensene av dette bli? Jo vi kan risikere å få en «Bjugneffekt», eller en slags heksejaktprosess, om dette ikke får en annen utgang enn det vi er i ferd med å vikle oss inn i. Vilkårlig jus brukt mot andre navngitte personer/ dommere på sosiale medier kan bare ikke aksepteres. (Bjugn startet med mistanke om overgrep i en barnehage i 1992, som endte opp med 7 tiltalte og ytterligere 29 mistenkte overgripere i en og samme sak – men hvor jusen heldigvis ikke holdt til å få dem dømt).
Mitt poeng, er at det er mange rettsavgjørelser som er avsagt, men som ikke har vært i medienes søkelys, hvor bilder, navn, adresser mv kan bli lagt ut jf det som har skjedd i Hemsedalssaken. For nå er det åpenbart fritt frem?

RETTSSIKKERHETEN ET TRUET
Når udemokratiske krefter lykkes i å skremme dommere til taushet i form av at flere nå ber seg fritatt fra sine verv, da har rettssamfunnet spilt fallitt. Eller at vi risikerer at dommere i fremtiden ikke tør å fremme mindretallsforslag, eller gi uttrykk for sine oppfatninger av frykt for represalier i ettertid. Etter mitt syn har ikke samfunnet annet å gjøre enn å slå kraftig ned på den slags type atferd. Alternativet er at rettssikkerheten risikeres tapt, og at vi utvikler et anarki i forhold til lov og rett.

KLASSEJUS
Det er krefter, jf det som er skrevet på sosiale medier, som mener at har en person eksamenspapirer fra jusstudier, så er alle som en redelige, ærlige, snille, omsorgsfulle personer som er ufeilbarlige (litt spissformulert), og som vil at bare fagpersoner skal dømme i rettssaker. Det er krefter som da vil fjerne verdien av at vi har en demokratisk utøvende domstol, hvor tiltalte dømmes av sine «likemenn og vinner».

Er det lurt? Barnefordelingssaker dømmes av bare fagpersoner.
Et tilbakeblikk: Her vinner mor ca 95 % av alle sakene, og far får bare treffe barna dersom mor vil (ofte å bytte mot pengeutpressing, seksuelle tjenester mv). Og dersom far risikerer å vinne i en sak, ser vi tilfeller av at falske incest-, vold- og voldtektsbeskyldninger fremsettes – da vinner mor som oftest også de sakene.
Hva slags rettssikkerhet er det fagdommere representerer under denne slags form for «enevelde»?

Å fjerne lekdommer/ meddommere handler i realiteten om å innføre et gjennomgående system med klassejus. Det vil si et system som kan vise seg å være veldig sårbart i forhold til korrupsjon/ korrupsjonskulturer, kameraderi o.l. Det er i hvert fall ikke et system som er et demokratisk samfunn verdig.

Dersom prinsippet lov, rett og rettssikkerhet fortsatt skal gjelde, så mener jeg å ha belyst at det finnes et betydelig forbedringspotensial. Men før vi roper på noen «annet» (jf reaksjonene etter Hemsedalsaken), så må vi vite hva vi har – og vite hvor vi går. Prinsippet om at «det er bedre at 10 skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt», og at «tvilen skal komme tiltalte til gode» må fortsatt gjelde.

https://www.nrk.no/buskerud/flere-onsker-a-trekke-seg-som-meddommere-1.13078393

Voldtektsdommen og Gapestokken

Hva feiler det grasnautene i Aftenposten for tiden!?:

Aftenposten har snakket med mannen som står bak plakaten der to av de tre meddommerne er blitt identifisert med bilde, og alle tre med navn. Facebook-posten med plakaten er blitt delt over 3400 ganger

De anonymiserer altså personen helt uten logikk.

For «mannen» kan vel ikke være noen ringere enn Rune Fardal siden det var akkurat ham Dagsnytt 18 intervjuet over telefon i dagens sending der han gav rene ord for pengene.

Fardal er således ikke anonym (det skulle da også bare mangle) – alt mens en manipulerende Martine Aurdal gikk fullstendig i vranglås med sitt mantra «Gapestokk» – «er ikke rettferdig mot Meddommerene» – «og selv hadde hun sittet MANGE år som Meddommer» må vite…

Vel – jeg er og Meddommer (Borgarting Lagmannsrett).

*Og det minste jeg herunder skulle ha måttet tåle, var å få mitt navn i avisen hvis jeg i løpt av livet skulle dømme i en sak – farget av mitt eget subjektive skjønn slik disse tre ser ut til å ha gjort – for hvis ikke, må de jo være regelrett tilbakestående hele hopen!

Men aldri i livet om jeg hadde fattet den dypt uetiske beslutning som disse tre tok på bakgrunn av de ugjendrivelige bevis i saken som vitterlig forelå og som derav bidro til å voldta jenta – ikke bare en gang til, men gang på gang på gang resten av livet – mentalt!*

Art.: «Henges ut» meg midt i ryggen»!

Våre navn er offentlige, og vi skal konfronteres hvis vi forårsaker uopprettelige skader og begår urett som avstedkommer enorme tilleggslidelser!

Så kan rottemedia og dets forkrøpne talerør hyle så høyt de bare vil om «Gapestokk».

Det er kun deres eget navn, rykte og profesjon dere pletter!

For skadevoldere som svikter sin betrodde Dommergjerning skal alltid måtte stå til ansvar for et ukunne som resulterer i massive menneskelige ødeleggelser

Les også om to andre kvinner som holdt på å lide samme skjebne som Andrea i sitt møte med nettopp to av de tre frifunnede mennene, en tid forut:

Hemsedalsaken: Et spørsmål om kvinnesyn

Annonse