Skatt angår oss alle

Skatteforliket er en sak som angår hele befolkningen. I et demokrati fordrer en debatt og en organisasjonsmessig behandling i partier og organisasjoner før man konkluderer.

I 2005 sto vi ved et skille hva angår fremtidens velferdssamfunn, da pensjonsreformen var til behandling. Den skapte debatt – og endte opp med et resultat som så helt annerledes ut (bedre) enn hva majoriteten av de politiske partiene så for seg politisk. Og det skjedde takket være LO (LO-kongressen). Selv om LO greide å snu de mest uheldige virkningene i reformen, ble resultatet likevel et vendepunkt vedrørende opprettholdelse av et solidarisk velferdssamfunn.

Skatteforliket må ut til debatt og avklaring i befolkningen! Det handler kort og godt om vi fortsatt skal ha en solidarisk velferdsstat i fremtiden eller ikke. Undersøkelser viser at flertallet i befolkning er villige til å finansiere den tryggheten som velferdssamfunnet representerer gjennom å betale skatter og avgifter.
Slik skatteforliket er presentert, fremstår det som en avvikling av velferdssamfunnet i en bit-for-bit-politikk, basert på EU/ høyrepartienes premisser.

De partiene som er opptatt av arbeidstakeres og trygdedes livskår – fra vugge til grav, må fremstå som et tydelig alternativ, med vilje til å skape en rettferdig og solidarisk fordelingspolitikk. Det kan bare skje gjennom å opprettholde og finansiere velferden gjennom skatte- og avgiftssystemet.

I Norge, EU (og andre land), virker det som om politikken fortiden handler om å være mest konkurransedyktig på å gi de rike/ formuende mest mulig skatte- og avgiftslettelser. I all hovedsak til de 1 % rikeste. Denne politikken har allerede skapt særordninger i lovgivningen for skatteplanleggere, skatteunndragelser, og parallelt med at det har utviklet korrupsjon/ korrupsjonskulturer, svart økonomi, økonomisk kriminalitet, sosial dumping mv. Det vil si skatteobjekter – hvor en stor andel av utbyttene/ økonomiske kriminaliteten sannsynligvis havner i utlandet – ofte til hemmelig kontoer til hemmelige eiere i skatteparadiser.

Våre politikere synes åpenbart at det er viktigere å legge til rette for skatteunndragelser/ økonomisk kriminalitet – enn ta hensyn til landenes økonomi, og finansieringen av velferd for befolkningen. Denne utviklingen må snus. Skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet er faktorer politikerne må gripe fatt i og få stoppet/ begrense gjennom lovgivning og kontroll, for på denne måten å få inn tapte skatte- og avgiftspenger til å trygge velferdsstaten.

Skal Arbeiderpartiet fremstå som troverdige, må de forklare modellen og innholdet i morgendagens velferdsstat – og hvordan den skal finansieres. Alternativt har de i realiteten avskrevet velferdsstaten for fremtiden med det skatteforliket de nå fremstår som en del av. De har i hvert fall en pedagogisk oppgave med å forklare hvorfor dette skatteforliket eventuelt fremstår som troverdig mht solidaritet og trygging av fremtidens velferdssamfunn.

Vi trenger kort og godt en avklaring i folket!

http://www.klassekampen.no/article/20160506/ARTICLE/160509985

Vist 67 ganger. Følges av 2 personer.
Annonse

Nye bilder