Norske forskere har avslørt klimabløffen, men de ties hjel...

Under det siste året har tre norske klimaforskene, Ole Humlum, Jan-Erik Solheim og Kjell Stordahl publisert flere interessante resultater som viser naturlige variasjoner i tidsserier av temperaturer fra Grønland, Svalbard og enkelte andre områder.
Metodene disse klimaforskerne har benyttet fanger opp alle typer mekanismer og inkluderer også vanlige analyseverktøy som bygger på sol, havstrømmer og vinder. *
*Det finnes flere interessante artikler å lese om disse herrenes klimaforskning på websidene til www.forskning.no, men ellers er det svært lite som har blitt publisert i norsk presse
.

Pressen i Norge synes tydeligvis at det er mer lønnsomt oppslagsmessig, å spre de dommedagprofetienen som persner tilknyttet IPCC (FNs klimapanel) ynder å spre ut ,enn å formidle fakta fremforsket av seriøse norske klimaforskere.

Norsk klimaforsking på det beste.
Det spesielt interessante i denne saken er at de tre norske klimaforskerne mener å ha fått bekreftet at det er den vel 1000 års klimasyklusen som ga varmetopper i historiske tider som den minoiske, romerske og middelalderperioden, som også er markant i vår tid. Dette viser langsomme svingninger mot varmere perioder, med mellomliggende kaldere perioder, som ”den lille istid”, samt folkevandringsperioden som også kjent under navnet, ”the dark age”.
Denne langsomme oppvarmingen av kloden vår som har skjedd siden ”lille istid”, er derfor i all hovedsak av våre tre norske klimaforskere, nå forklart som et naturlig fenomen som best kan relateres til solen.
Verd å vite er også at akkurat i våre dager er solen igjen inne i et av sine mest markante “grand maximum”, siden siste istid.
Verd å merke seg er også at disse klimavariasjonene ikke har noen som helst sammenheng med målinger av CO2-innholdet fra is-kjerner på Grønland.

På en kortere tidsskala har de tre norske klimaforskerne også kunne bekrefte at temperaturvariasjonene på Svalbard bare er en del av flere sykluser, blant annet en på cirka 60 år som er knyttet til endringer i Golfstrømmen (Multidecadal Atlantic Oscillation AMO) og Pacific Decadal Oscillation (PDO).
Deres forskningsresultat er også helt i tråd med de havstrømsmålinger i Nordishavet som har blitt gjennomført i forbindelse med et større internasjonalt prosjekt, der observasjonene viser at økt innstrømning går mot et maksimum rundt 2007/2008 og at det deretter vil skje en gradvis reduksjon.
Oppvarmingen i Arktis (og globalt) de senere dekader er derfor forårsaket av økt havinnstrømning. Altså det samme som skjedde i 1920-40 årene, samt også i 1860-80 årene da menneskeskapt CO2-tilførsel var ganske minimal i forhold til i våre dager.

Høster stor internasjonal interesse.
De tre norske forskernes resultater har vakt betydelig interesse i ledende internasjonale klimaforskningsmiljøer, men møtes bare med hoderistning av ”forskere” tilknyttet IPPC (FNs klimapanel).

’Tilhengerne av IPCC (les. dommedagsprofetene) hevder at de kunstige fenomenene som er brukt, bare er generert gjennom matematiske metoder, samt at det også er for korte tidsserier til å kunne konkludere.

Det første argumentet kan enkelt tilbakevises ved at periodisiteten kan finnes igjen i flere observasjoner i biosfæren.
Det andre motargumentet kan tilbakevises ved at selv en periode på 4000 år på Grønlandsisen, er relativt kort i geologisk sammenheng. Tallmatrialet våre tre norske klimaforskere bygger på, er på flere tidssykluser som går adskillig lengre tilbake i tid, enn perioden for IPCCs hypotese (som i realiteten bare baserer seg på de siste 30 års oppvarmingsperiode).

Norsk klimaforskning – ingen sak for norsk presse.
De sedvanlige uvitenskapelige insinuasjonene som personer tilknyttet IPPC har fremsatt mot de norske forskernes forskningsresultater, er derfor både grunnløse og totalt uten substans.
De norske forskingsresultatene er godt vitenskapelig fundert. Men tross dette har norske media ikke funnet det mediamessig eller politisk korrekt å gi disse forskningsresultatene omtale.
Nei norske media synes heller å fråtsetuhemmet i mer alarmerende (les. mer salgbar) informasjon som er i tråd med de hypotesene som klimafrikerne tilknyttet IPCC sender til torgs..
Tausheten har altså vært mer enn påfallende fra den norske pressen side i denne saken.

IPCC i oppløsning?
Nå om dagen er det mange nye toner å høre fra IPCC-leiren, endelig
Først ute var professor James Lovelock, en tidligere velkjent IPCC-tilhenger og alarmist. Han uttalte nylig at hans spådommer for det meste bare hadde vært grove ekstrapoleringer som derfor ikke lenger hadde noen relevans. Og han inkluderte også Al Gores utsagn i samme kategori.

Professoren og politikeren Fritz Vahrenholt, en annen kjent IPCC.tilhenger som også er meget sentral i tysk miljøbevegelse, har også migrert og nå blitt en svoren IPCC-kritiker i stedet. Dette skjedde etter han ble fagekspert for en IPCC-rapport om fornybar energi der en representant for Greenpeace hadde vært sentral i utarbeidelsen Rapporten var så full av uvitenskaplige feilaktigheter at professoren valgte å trekke seg fra IPCC og rapportarbeidet, på flekken.

Professor Paul Reiter er en annen. Han arbeider på det kjente Pasteurinstituttet og er en ledende spesialist innen epidemologi og malaria. Og likeledes har dr. Richard Landsea gjort som vartidligere leder av IPCCs gruppe for orkaner. Og sist men ikke minst, har også den ledende havnivåeksperten Nils-Axel Mørner, trukket seg ut av organisasjonen..

Det overnevte er et noe omskrevet og forkortet utdrag av “sommerbrevet” som Ole Henrik Ellestad, leder av Klimarealistene har sendt til medlemmene sine.

Vist 33518 ganger. Følges av 12 personer.

Kommentarer

Dette er henta fra “forskning.no”:

Klimarealistene og vitenskapelig metode
-
Organisasjonen Klimarealistene baserer seg på data som ikke er publisert i vitenskapelige tidsskrift, i tillegg til løse utsagn og feiltolkninger, skriver Gisle Nondal i dette innlegget.
-
Gisle Nondal
forsker ved Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)
-
Onsdag 27. oktober 2010
kl. 05:00
-
(Foto: Colourbox)
Utallige innlegg i media, og på nettblogger, om klimaendringer og klimaforskning er signert av medlemmer av organisasjonen Klimarealistene.
-
Dette er en organisasjon som, ifølge deres hjemmeside, blant annet er ”[e]n organisasjon for deg som ikke tror på FNs klimapanel, IPCC, når de påstår at utslipp av CO2 endrer klimaet dramatisk.
-
En organisasjon for deg som reagerer negativt på … medienes motvilje når det gjelder å presentere vitenskapelige fakta som forteller en annen historie enn det politisk vedtatte”.
-
Klimarealistene påstår følgelig at de baserer sine utsagn på veletablert vitenskap. I denne forbindelsen trengs det å avklare hva som er, og har vært, ansett som grunnsteinene i forskningsmetode.
-
Ny viten, mer sikkerhet
-
”Man wants to know and when man no longer wants to know, he will no longer be man”. Dette utsagnet fra Fridtjof Nansen illustrerer menneskehetens kontinuerlige søken etter ny viten og økende grad av sikkerhet. Dette gjøres, innen forskningen, med bruk av vitenskapelig metodikk.
-
Gjennom den hypotetisk-deduktive metoden fremsettes hypoteser som er åpne for falsifisering basert på tilgjengelige observasjoner, og resultater fra eksperimenter. Metoden produserer ikke, og er heller ikke ment for å produsere, absolutte sannheter og viten, men økt kunnskap. Dersom en hypotese ”overlever” gjentatt gransking, vil den til slutt nærme seg status som en teori og dermed et akseptert syn innen det vitenskapelige miljø.
-
Det er viktig å merke seg at det ligger i vitenskapens natur å være skeptisk, hvilket er en veletablert funksjon. Ettersom Klimarealistene gir uttrykk for å basere seg på vitenskap burde de kanskje heller kalle seg Klimaskeptikerne…
-
Vitenskapelige resultater publiseres som regel i vitenskapelige tidsskrifter med såkalt fagfellevurdering. Dette betyr at etter at manuskriptet er mottatt av det aktuelle tidsskriftet sendes det til to eller tre eksperter innen samme fagfelt.
-
Disse uavhengige, aktive forskerne har da som oppgave å kritisk vurdere den forskningen som er beskrevet i manuskriptet. De vil deretter rapportere til utgiveren, om eventuelle feil og svakheter ved forskningen, i tillegg til at man kommer med anbefalinger om manuskriptet tilfredstiller kravene til publisering eller ikke.
-
Upubliserte argumenter
-
Utsagnene til Klimaralistene preges dessverre stort sett av argumenter som ikke er publisert i tidsskrift med fagfellevurdering, med derav følgende feiltolkninger av geokjemiske lover og data, i tillegg til løse utsagn som ikke har hold i den vitenskapelige litteraturen. Dette har blitt påpekt gjentatte ganger i ulike media, inkludert forskning.no.
-
Skepsis er sunt, og som nevnt, en av grunnsteinene i forskning, men inntil Klimarealistene klarer å komme opp med seriøse motargumenter basert på vitenskapelig metodikk, er deres utsagn kun å betrakte som meningsytringer som ikke tilhører den vitenskapelige litteraturen på fagfeltet.

Ulf, jeg ser du startet med et svarinnlegg skrevet av en persom er godt kjent for sterkt å mislike oss klimarealister.
Gisle Nondal er rett nok en av flere riktige tungvekter innen klimaforskning med sin Cand Real og doktorgrad i kjemisk oceanografi, samt sin bakgrunn som leder av geofysisk institutt ved universitetet i Bergen. Men ditto eller enda mer meritterte som klimaforskere er professor James Lovelock, professor Fritz Vahrenholt, professor Paul Reiter og dr. Richard Landsea, samt de tre norske klimaforskerne, Ole Humlum, Jan-Erik Solheim og Kjell Stordahl.

At ikke en eneste en av disse overnevnte klimaforskerne deler Gisle Nondals konkludering i klimaspørsmål, bør vel få selv en venstrevridd og ihuga klimafreak som Ulf – til å tenke seg om?

Det eneste jeg tildels kan være enig med Ulf i, er ordet klimaskeptikere. Blandt medlemsmassen til Klimarelistene finnes det flere høyutdannede klimaforskere. I tillegg nyter vår organisasjon også godt av et antall klimaforskere som ikke er medlemmer, men bare støttespillere. Så selv om vi i Klimarealistene rent organisasjonsmessig favner bredt og folklig, så bessitter vi faktisk kompetanse så det rekker i klimaspørsmål….

Avslutningsvis vil jeg si at Ulfs innlegg (foruten starten med denne Gisle Nondal) stort sett var fylt av ville påstander om Klimarealistene – helt uten substans av noen art.

Angående klimaforandringer så er det en bred oppfattning om at det har skjedd. Det er det ingen som helst uenighet om. Men hva det kommer av er det mange formeninger om. Men vi vet at det har vert store klimaforandringer gjennom tidene. Bare vi som føler oss gått voksne har sett ganske store forandringer i naturen. Fjorder som tidligere var frosset i perioder om vinteren er det nå skjelden at det kan legge seg en tynn hinne på havet og da bare flekkvis. Det skulle indikere at havet er varmere vinterstid nå en det var da jeg vokste opp. Men om dette kommer av en naturlig svingning i naturen strides de lerde og mange forståsegpåseere på. Det eneste jeg for min del ikke tror på er om han som havnet på Ararat etter en syndeflom.

Dette var da fryktelig politisk ukorrekt da!? Hva skal f.eks. Al Gore leve av nå da? Og avisene! Hva skal de skrive om når klimakrisen er avslørt som naturlige svingninger? Har dere virkelig samvittighet til å gjøre folk oppmerskom på at de er grundig lurt? Folk liker ikke å bli lurt vettu…..

Det eneste jeg i grunnen lurer på som jeg aldri har fått svar på; Hvem satt i gang den globale oppvarmingen etter forrige istid? Den oppvarmingen pågår jo forsåvidt enda….. Men hvem satt den i gang? Det var så lite biler og denslags den gang….. -Så det må ha vært noe annet eller noen andre. Aliens?

Der må vel nå etter hvert vere noen som begynder å få en rekke forklaringsproblem ang. dette klimavrøvlet . Spørs om noen innen Regjeringen må forklare seg om miljøavgiften , hvorfor en har blitt pålagt å betale den og hvor tok alle pengene veien ? . Venter på fleip eller fakta .

Hilmar.
Det er vel nesten ingen som betviler klimaforandringene. Det er den menneskeskapte delen av dette vi strides om.

Undertegnede er faktisk både engasjert med, ogssterkt opptatt av hva vi og verdenssamfunnet kan gjøre i utsatte strøk i verden for mest mulig å forebygge følgende av en varmere klode. Og husk også at en varmere klode ikke nødvendigvis bare medfører utgifter og ulemper, men også muligheter
Og akkurat dette synes jeg også alle verdens politikere burde forsøke å sette seg inn i – løse. Og ikke kaste bort det meste av resursene våre på å forsøke å aavgiftsbelegge og besskatte verden ytterligere…

Jon, det er lite “avgiftsbelegging” av verden, men snarere store subsidier til bruk av fossile brensler. Norge er langt fra blant de fremste når det gjelder bruk av CO2-avgifter, og de beskjedne avgiftene vi har ble pålagt av en borgerlig regjering (med unntak av avgiften på sokkelen). Høyre foreslo faktisk en kraftig økning av mineraloljeavgiften (som er pinlig lav i Norge i forhold til f.eks. Sverige og Danmark) i siste alternative budsjett.

Ellers er denne tråden på siden når det gjelder den faglige utviklingen de siste 10-15 årene. I de store tidsskriftene, slik som Science, Nature og PNAS, er det lite alarmisme, men svært nyanserte diskusjoner av klimasystemet. Har man gode og interessante resultater, blir man overhodet ikke “tiet i hjel” av disse tidsskriftene, som setter standarden for kunnskap på dette området.

Hvorfor bruke egne ord når andre har sagt det jeg mener om “klimarealistene”:

Tekst: Helge Samuelsen
-
Det jeg refererer til er Per Jan Langeruds innlegg “Klimapanelet (IPPC) innrømmer feil”. Her går Langerud langt i sine beskyldninger om at IPCC har “ført verden bak lyset”, og utbasunerer i eufori at Klimarealistene har vært med på å fremtvinge sannheten.
-
For det første: IPCC har ikke oppfunnet konseptet om AGW, de refererer forskning fra uavhengige forskningsinstitusjoner fra hele verden. Disse forskningsinstitusjonene (samtlige!) advarer på det sterkeste mot farene ved en økt drivhuseffekt, og bevisene for dette øker år for år.
-
For det andre: Klimarealistene har til nå ikke bidratt med et eneste fornuftig argument i saken, da standard fra den kanten er enten påstander tatt ut av løse luften, ville amatørfortolkninger av “naturlover”, eller regelrett desinformasjon. Skulle det ha vist seg at vitenskapen selv hadde avblåst faren for AGW, så hadde Klimarealister og andre fornekterorganisasjoner ikke bidratt med annet enn røyklegging av de faktiske forhold.
-
For det tredje: Vitenskapen har aldeles ikke avblåst AGW. Snarere tvert imot er utviklingen meget bekymringsverdig, data kan man for eksempel finne her.
-
Hva er det da som gjør at Klimarealistene mener de kan innkassere seier over verdens mest prestisjetunge forskningsinstitusjoner? Ærlig talt så vet jeg ikke det, men svaret er enten at de lever i en ugjennomtrengelig boble av fornektelse og inkompetanse, og derfor ikke evner å tenke klart, eller at de bevisst lyver.
-
Jeg anser første alternativ som mest sannsynlig, fordi de er avslørt i å ikke forstå fysiske prinsipper gang etter gang tidligere. Litt kunnskap og mye engasjement kan ofte være farlig.
-
Saken er den at Langerud og Klimarealistene innkasserer seier noe prematurt. Dokumentet han har lest er IKKE det han tror han har lest. Det dokumentet sier, er noe de fleste har visst i lang tid – at naturlige variasjoner i været er større enn den trenden mot høyere temperaturer som finnes på grunn av antropogen global oppvarming. Det er ikke urimelig – en sommerdag kan lett etterfølges av surt og kaldt vær med – eksempelvis – ti – tolv graders temperaturforskjell.
-
Satt opp mot dette er den kontinuerlige globale oppvarmingen som ikke er ventet å være mer enn 2-3 grader innen 2100. Konklusjonen er derfor ikke uventet.
-
“Projected changes in climate extremes under different emissions scenarios generally do not strongly diverge in the coming two to three decades, but these signals are relatively small compared to natural climate variability over this time frame.”
-
Vanskelig språk – javel – men slik er nå de fleste vitenskapelige rapporter. “Climate extremes” er ekstreme forhold på grunn av generellt økende temperatur – disse er I DE KOMMENDE TO TIL TRE TIÅR (min uthevning) relativt små i forhold til naturlige variasjoner i vær og vind. IPCC har ikke med ett ord “innrømmet å ha lurt verden”, slik Langerud insinuerer.
-
La meg forklare dette enkelt med en analogi. Vi vet at havet stiger med i overkant av tre millimeter per år idag. Dette betyr at flomerket kan flyttes like mye per år. Store forandringer skjer imidlertid bare over lengre tidsrom. Fortsetter denne trenden (I virkeligheten er dette en akselererende effekt, og må også justeres for landstigning enkelte steder, men la oss holde det enkelt) betyr dette 30 mm. per ti år, eller 300 mm. per hundre år. Naturlig flo og fjære er med andre ord dominerende over havstigningen i de nærmeste tiår. Denne konklusjonen er analog med konklusjonen i IPCC’s “Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (SREX)”. Som vi ser snakker man ikke om at global oppvarming har stanset, eller aldri har forekommet i det hele tatt.
-
At Klimarealistene tolker det slik og med krigstyper erklærer “seier”, avslører at de ikke har forstått selv det mest elementære innen klimavitenskapen. På den annen side så har vel de fleste fått med seg at det er slik de normalt opptrer. Jeg kan ikke si annet enn “god bedring” og komme med et ønske om at Klimarealistene tar seg tid og råd til å ansette oversettere og vitenskapelige konsulenter i fremtiden. Fortrinnsvis FØR de offentlig avslører sin inkompetanse.

Når vi legger til hvor langt nede i lomma på den globale fossil/kullindustrien mange av “klimaskeptikerne” sitter, er det grunn til å være skeptisk til disse folka. Heartland Institute i USA er et særlig grelt eksempel.

På den annen side – innflytelsen til disse “skeptikerne” utenom USA er ikke så stor. Tyskland og Kina kniver om ledelsen i kampen for å bli ledende i utvikling av bærekraftig energi, og resten av EU (med UK, Danmark, Sverige og Tyskland i spissen) satser mer på teknologiutvikling og utslippskutt enn Norge. Utenom Tea Party-bevegelsen i USA er ikke klimaspørsmålet særlig politisert. Høyrepolitikerne Reinfeldt, Merkel og Cameron er svært opptatte av klimaspørsmålet. Fossilfriutredningen i Danmark ble lagt fram under en borgerlig regjering.

Sjur, jeg har registrert to (2) innlegg fra deg som her er gjengitt i noe nedkortet og kommentert av undertegnede, avsnitt for avvsnitt.

Før vi starter vil jeg bare på generell si at skriveriene dine i klimasammenheng avslører din uvitenhet på dette feltet. Allikevel har jeg på grunn avgod oppdragelse hjemmefra, funnet det riktig å bøye meg ned på ditt nivå og gir deg svar.
Og det er betydelig mer enn du har fortjent…

Du starter med å skrive:
Det er lite “avgiftsbelegging” av verden, snarere store subsidier til bruk av fossile brensle.
Norge har langt fra de fremste når det gjelder CO2-avgifter, og de beskjedne avgiftene vi har ble pålagt av en borgerlig regjering (med unntak av avgiften på sokkelen). Høyre foreslo faktisk en kraftig økning av mineraloljeavgiften (som er pinlig lav i Norge i forhold til f.eks. Sverige og Danmark) i siste alternative budsjett.

Du verden Sjur, så mange påstander – og helt uten den minste fnugg av sannhet.
- Hvilke sammenlignbare land mener du Sjur – er ”flinkere” til å avgiftsbelaste fossilt brensel, enn nettopp vårt land Norge?
- og hvordan i all verden kan du sammenligne mineraloljeavgifter i et oljeland som Norge, med land som Danmark og Sverige?

Og så skriver du:
Ellers er tråden helt på siden hva gjelder faglige utviklingen de siste 10-15 år. I tidsskrifter som Science, Nature og PNAS, er det lite alarmisme, men svært nyanserte diskusjoner av klimasystemet. Gode og interessante resultater blir overhodet ikke “tiet i hjel” av disse media som setter standarden for kunnskap på dette området.

Men kjære Sjur, det har aldri undertegnede heller påstått. Og så var det du som dro inn Science og Nature, noe undertegnede mener ligger betydelig lengre ut på siden av diskusjonen.
Det er alle usannhetene som spres fra folk nær ICCP (og fra ICCP-hold) somundertegnede har tatt opp til debatt, altså ikke hva som ikke publiseres, eller publiseres i Science og Nature.

Og så fortsetter du å skrive:
Når vi legger til hvor langt nede i lomma på den globale fossil/kullindustrien mange av “klimaskeptikerne” sitter, er det grunn til å være skeptisk til disse folka. Heartland Institute i USA er et særlig grelt eksempel.

Jasså, her kommer enda et nytt uimotsigelig og ”vitenskapelig bevis” fra Sjurs side. Og denne gangen om de slemme lederne i kullindustrien som utbetaler store summer fete dollars til klimaskeptikere for oppnå støtte for sin miljøskadelige virksomhet.
Obs obs Sjur, du vet ikke tilfeldigvis adressen og telefonnummeret til Heartland Institute. Jeg trenger nemlig litt ekstra feriepenger i en fart….:-)

Og så avslutter du (endelig):
På den annen side er innflytelsen til disse “skeptikerne” ikke så stor utenom i USA. Tyskland og Kina kniver om ledelsen i kampen for å bli ledende i utvikling av bærekraftig energi, og resten av EU (med UK, Danmark, Sverige og Tyskland i spissen) satser mer på teknologiutvikling og utslippskutt enn Norge.
Utenom Tea Party-bevegelsen i USA er ikke klimaspørsmålet særlig politisert. Høyrepolitikerne Reinfeldt, Merkel og Cameron er svært opptatte av klimaspørsmålet. Fossilfriutredningen i Danmark ble lagt fram under en borgerlig regjering

Det som her over står skrevet må vel i beste fall kalles foren ny og totalt substansløs gjetning fra Sjur’s side. Men det gode med det er at det klart avslører hvilket politisk grunnsyn Sjur synes å lide av….

Vel Jon, du får begynne med Sverige og Danmark. I Sverige ble høyere avgifter enn det vi har innført tidlig på 90-tallet av Carl Bildt som del av skattereformen, og i Danmark har borgerlige politikere støttet (varmt)opp under de høyere avgiftene som ble innført av Nyrup Rasmussen som del av Pinsepakken i 1998.

Neste svar tyder på at du er dårlig orientert. ICCP er en internasjonal organisasjon av bedrifter som er engasjerte tilhengere av utslippsregulering.

Siste kommentarer også pussig. Ikke bare er Høyre tilhengere av å innføre høyere avgifter på utslipp av klimagasser, vi finner det samme mønsteret de fleste andre europeiske land. Angela Merkel er for eksempel en av de mest engasjerte. Men kineserne – og brasilianerne – har for tida sterkere driv i sin klimapolitikk enn de fleste europeiske land.

Er ikke Norge best på klimapolitikk , Sjur Kasa ? Arbeiderpartiet går inn for å kjøpe klima almisser i utlandet fordi det er for dyrt å kutte her hjemme. Det er slik vi blir best på alt :)

Jon, ytterligere dokumentasjon av karbonavgiftene i Norden finner du her

Det framgår med all tydelighet at Norges miljørelaterte energiavgifter – også avgiftene relatert til CO2 – er adskillig lavere enn i Sverige og Danmark.

Du ønsker en høyere avgift , en Arbeiderparti-avgift ?

Det er Høyre som foreslår en kraftig økning av mineraloljeavgiften i sitt alternative statsbudsjett for 2012.

Noe du ville fått med deg om du faktisk leste innleggene i denne tråden.

Klimabløffen og helsebløffen går hånd i hånd . Begge deler er basert på løgnaktighet . All dokumentasjon som legges frem i desse to saker er bestillingsverk , kjøpt og betalt . Kan Kasa dokumtere noe annet ?

Sjur – spørsmålet var om du ønsker en høyere avgift , en Arbeiderparti-avgift ?

Arne, det får du fortelle Erna Solberg som vil stramme til virkemiddelbruken i klmapolitikken. Kanskje du skulle sende med en kopi av innleggene dine her inne. Da blir hun nok imponert…:-)

Sjur Kasa . Hvorfor skal jeg fortelle Erna Solberg at Sjur Kasa ikke er i stand til å svare på dei spørsmål som han blir stilt ?.

Arne, jeg diskuterte ikke med deg. Derimot diskuterte jeg med Jon Reina som var så lite orientert om klimaspørsmål at han ikke engang kjente navnet på IPCC

Bravo Sjur. Du fant altså noen feilstavninger å ta meg i feil på…..

Jeg trodde du ble så flau at du forsvant ut av debatten, jeg. Det framsto jo som litt komisk at du la ut en forkortelse som refererer til en pro-aktiv næringslivskoalisjon på klimaområdet.

Ellers gjør stort sett ikke IPCC så mye mer enn å samle sammen og syntetisere det som står i de beste tidsskriftene. Nature og Science er de viktigste.

Til slutt – jeg fikk ingen respons fra deg om engasjementet fra politikere på høyresida i forhold til klimaspørsmålet. Reinfeldt, Merkels og Camerons engasjement er ikke noe jeg gjetter meg til. Margaret Thatcher var engasjert i spørsmålet lenge før disse

Ei heller det faktum at Norge ligger sånn midt på treet i Europa når det gjelder bruk av energi- og CO2-avgifter. Som en begynnelse kan du jo ta en kikk på denne oversikten over avgiftsbruk i Norden

Jeg ser Sjur Kasa hopper rundt fra sted til sted i dag og strør om seg med sine bevingede ord til almuen.

Sjur Kasa . Beklager , men jeg tok meg den frihet å svare på din annbefaling .

Skremselspropagandaen fra en del klimaforskere har gått ut på global oppvarming på grunn av menneskeskapte co2 utslipp fører til at polisene smelter. Dette skal igjen føre til at havnivået stiger flere meter, slik at bl.a. Danmark og Nederland vil så og si fosvinne.
Hvordan er dette mulig når støste delen av polisen i Antarkris ligger i havet og kun en liten del på land, all Polisen på nordpolen ligger i havet?
Mitt spørsmål er; – Om man har isbiter i et fullt glass med vann, vil da glasset flyte over når isbitene smelter?
NEI det vil det ikke, fordi IS inneholder luft og er i således lettere enn vann, når isen smelter frigjøres luften isen som fortrengte vannet blir til vann slik at vann nivået i glasset blir omentrent det samme.

Jaja, den som lever får se:-) I mellomtiden får vi kjøpe klimakvoter – det reparerer vel den dårlige samvittigheten?

Kjøp av klimakvoter er å sammenligne med dei som “synder” , for så å gå på bedehus eller kirke for å be om tilgivelse !
Falskheten kjenner ingen grenser .

Kan noen svare meg hvor disse klimakvotene ender? I en stor pott som så igjen deles ut til forskning på klimareduserende tiltak? Eller driver alle sine små studier på klimareduserende tiltak?
Når får vi se programmer og prosesser som går på dette, med finansiering fra klimakvoter – og til slutt et resultat?
I min naivitet bør det vel være et system i galskapen? Kan noen svare?

De ender i statskassen Berit, for bruk til mer eller mindre nyttige formål. Bygging av operaer rundt om, OL-søknader o.l. Hadde de enda gått til utøvelse av ditt fag, men nei…..
Men hva skal regjeringen gjøre når klimabløffen er avslørt og de ikke kan tildekke en haug med avgifter med navnet MILJØ foran navnet på avgiften?

Til tross for en kald vinter, så er det stor samstemmighet om forskningsresultata innen klimaforskning. Det er stort sett ei gruppering innafor Frp som sier:“Klippe, klippe”. Sitat: Kjerringa mot sraumen, et folkeeventyr. Sjøl i Frp har en Ketil Solvik-Olsen som har skjønt at det bærer galt avgårde og går inn for at partiet godtar premissene for klimadebatten. Det kan bli en tung vei å gå.

Det er ikke en sannhet selv om flertallet er enig – de kan også ta feil

Ulf skriver: - Sjøl i Frp har en Ketil Solvik-Olsen som har skjønt at det bærer galt avgårde og går inn for at partiet godtar premissene for klimadebatten. Det kan bli en tung vei å gå…

Nå er Ketil Solvik-Olsen FRPs finanspolitiske talsmann, og ikke partiets klimatalsmann. Når det gjelder klima er det Per-Willy Amundsen, Oskar Grimstad og Henning Skumsvoll som er toneangivende sett ut fra deres arbeids og ansvarsområde

Og hvilke premisser er det du babler om Ulf?

Skal være kort: Det henvises hele tiden til konsensus fra alarmistene, og at 95..så 97.. og videre 98 prosent av alle klimaforskere world wide trur på menneskeskapte klimaforandringer. Konsensus er forøvrig ikke et uttrykk for sannhet eller at noe er en bevist sannhet, men er bare en teori, på linje med teorien om Big Bang som også har konsensus som begynner å få stadig større motstand.

Frem til langt ut på 1960-tallet var det konsensus at kontinentene satt dønn fast på overflaten av jordkloden, der nye teorier om kontinentaldrift, som igjen forklarte årsaken bak vulkaner og jordskjelv kom til. Disse forskerne ble latterliggjort av konsensusforskerne, ja noen så kraftig at de ble psykisk syke og måtte gi opp den videre forskningen.

Håper jeg slipper å forklare at konsensus ikke byttet teori, men at motteorien om kontinentaldrift ble fakta og ikke noe så vagt som konsensus.

Enda ved månelandingen i 1969, var mange forskere fortsatt standhaftig i mot et beviselig fakta, men måtte etter hvert gi etter.

Det finnes mange lignende eksempel, men tar med bare et til som også er naturvitenskap. Da Galileo satte solsystemet på plass var konsensus helt på viddene og hadde en religiøs makt til sette Galileo under press og gjorde det. Som med kontinentaldriften var det ikke ny konsensus Galileo skapte, men en ny sannhet innen naturvitenskapen.

At vi i dag skriver 2015 er ingen garanti for at de som hevder at de besitter konsensus og sannheten på teorien om menneskeskapt klima har rett. Det er også berettiget å dra linjene tilbake til kontinentaldriften og Galileo, der bare en person snudde opp ned på naturvitenskapen.

Det skremmer meg at kirken nå har blandet seg inn og har tatt samme posisjon innen klimateoriene, som den Galileo måtte bekjempe for 400 år siden. Her har kirkens menn og kvinner akkurat like liten kunnskap om emnet som paven og hans menn hadde om solsystemet på 1600-tallet. Likevel hyller konsensus kirkens inntreden.

Veldig etterrettelig dette du skrev om konentaldriften. Ja at den først ble anerkjent eller bevist på 1960-tallet. Ja nå undrer jeg sterkt om dette er et forsøk fra din side på å være morsom, eller om du virkelig tror på det?

Ellers henviser jeg til teksten nedenfor klippet fra “Stere Norske”:

For hundre år siden – 6. februar 1912 – presenterte den tyske meteorologen og geofysikeren Alfred Wegener for første gang teorien om kontinentaldrift. Foredraget holdt sted i Frankfurt for den tyske geologiske foreningen.
Wegener baserte sin teori blant annet på likheten mellom kystlinjene i Sør-Atlanteren. Han observerte dessuten nær identiske plante- og dyrefossiler på ulike kontinenter som han mente umulig kunne ha blitt transportert tusentalls av kilometer. Wegener pekte videre på bergartsformasjoner på ulikedrift wegener kontinenter som viste likhetstrekk, for eksempel den gamle fjellkjeden Kaledonidene i Storbritannia og Skandinavia, og Appalakkene i USA og Canada.
_Wegener kartla også avsetninger av eldre glasiale avsetninger som han mente hadde vært avsatt av en enorm kontinental iskappe over det som i dag er Sør-Afrika, Sør-Amerika, India og sørlige deler av Australia. Han argumenterte for at kontinentene en gang hadde hengt sammen i et superkontinent – Pangea. _

Og ellers synes jeg også du er noen drøye kilometer for dristig når du sammenligner noen forskeres uvilkje mot kontinentaldriften – med Galileos kmp mot den katolske kirken for 400 år siden.

Du får ha meg unnskyldt Sivert Sæterbø, men jeg oppfatter innlegget ditt som vås av versste slag.

Alfred Wegener var en ensom svale datidens forskere ikke brydde seg om… Ikke før på 50-tallet og utover på 60-tallet begynte ting å skje og bevisene for kontinentaldrift ble ufravikelige. Motstanden mot teorien om kontinentaldrift var helt parallell med dagens hets av klimarealister fra de troende. I geografitimene på skolen jeg gikk hadde vi en lærer som ikke trudde på at kontinentene “svømte” rundt på verdenshavene som han utrykte seg. Hva gjelder Galileo og hans kamp mot overmakten for sannheten, så ble den sammenligningen brukt av en anerkjent klimaforsker i USA under en høring i senatet for en tid tilbake. Du burde følge bedre med på C-Span og VOA

Hva du Jon Reina mener om de samme teoriene og sammenligningene, er meg revnende likegyldig, men tilkjennegir en arrogant personlighet.

Tja Sivert, for min del kan du gjerne kalle meg arrogant siden dette ofte og gjerne følger med folk med god kunnskap om saker og ting. som ikke alle andre har.
Det kan nemlig lett virke litt arrogant å ha de rett svarene.

Ellers er kan jeg si så mye at jeg lærte om jordplateneas drift allerede da jeg gikk på folkeskolen under årene 1953 til 1960. Og jeg hadde neppe lært noe som helst om dette om det bare hadde vært en omstridt teori på denne tiden.
Og ellers sert jeg overhode ingen paraleller eller sammenligninger mellom dagens klimadebatt og jordplatenes vandringer.

Vås er det vel neppe, Jon…:-)

Du verden !! Ingen kan i alle fall påstå at Jon Reina ikke har egoet i orden. Her har verden tydeligvis gått glipp av en parallell til Einstein. Men tviler på at du oppnår “konsensus” om akkurat det…

Dessverre så forsto du ikke, selv med ditt selvbilde, hva jeg skrev. Men sånn kan gå …

Annonse

Nye bilder